A nap izéje

‎"A titán forradalmi út nem habos kakaós uzsonnázással tarkított sétakocsikázás! Hanem egy diadalmasan száguldó gyorsvonat, ahol a mozdony acélos dübörgése elnyomja esendő gyomrunk korgását!"

Utolsó kommentek

"nézd legott Komédiának, s múlattatni fog. "

2011.04.12. 13:39 Harpi

Bartus László: A jó, a rossz és a csúf

Címkék: egyház kdnp demokrácia orbán viktor állam református liberális evangélikus alkotmány semjén zsolt katolikus szent istván hit gyülekezete montesquieu szent ágoston konzervatíc

 A Fidesz-KDNP kormányzás szabadságot és demokráciát szűkítő lépései nem esetlegesek. Aki nem érti a logikát, ami az egyes lépések hátterében van, az káoszt, kapkodást, zűrzavart lát, és nem tudja, mi várható. Szó nincs semmiféle zűrzavarról, egy jól működő gépezet pontosan illeszti össze az egymásba illő fogaskerekeket. A liberális polgári demokráciát egy új állami berendezkedés váltja fel. Ez nemcsak nevében lesz új, miszerint a Magyar Köztársaságból Magyarország lesz, bár ez is jól kifejezi a változás lényegét. Az Orbán-kormány kiválóan végzi munkáját, mondhatni, hiba nélkül működik, már ami ezt az átalakítást illeti. Az más kérdés, hogy az Alkotmány, amelynek alapján ők most kormányoznak, nem teszi lehetővé azt, amire készülnek. A választásokon győztes párt saját világnézetét viheti a kormányzásba, ameddig kormányoz. De nem húzhatja rá az államra a saját világnézetét. Erre bármilyen nagyságrendű választási győzelem sem ruházza fel. Az érvényben levő magyar alkotmány tiltja, hogy bárki a hatalom kizárólagos birtoklására törekedjen. Az új alkotmány tervezete pedig kimeríti ezt a tényállást. Ehhez ráadásul fülkeforradalmat kellett hazudni. Az amerikai alkotmány ezt úgy zárja ki, hogy az alkotmányt kiegészíteni lehet, de újat írni nem. Az alkotmány ugyanis megkérdőjelezhetetlen alapelvekre épül. Az amerikai alkotmány a hatalmi ágak megosztásának montesquieu-i elméletére támaszkodik. A szerkezete is így épül fel. Ennek lényege az, hogy az állam felett nem az egyház gyakorolja az ellenőrző szerepet, hanem a fékek és ellensúlyok rendszere.

A két választás

Anélkül, hogy túlzott elméleti fejtegetésbe kezdenénk, a jelenlegi helyzet megértéséhez fontos néhány történeti összefüggés feltárása. A középkorban az állam működésének alapjait a szentágostoni államelmélet határozta meg. Ezt váltotta a demokratikus államfelfogás, amely Montesquieu elméletére épül (ennek előzménye Arisztotelész elmélete a Politika című művében, amit Locke fejlesztett tovább).

A trón és az oltár középkori szövetségének alapja Szent Ágoston tanítása (lásd Isten állama című művét). Ennek lényege, hogy az ember az eredendő bűn miatt romlott. Elkerülhetetlen, hogy a hatalmat önös érdekeire használja. Ha ebben nem korlátozzák, zsarnokság jön létre. Szent Ágoston szerint erre a korlátozásra egyedül az egyház képes. A közjó az egyház és az állam szövetségéből fakad. Ha bárki azt gondolná, hogy ez egy elavult elmélet, amelyhez a ma emberének semmi köze, az téved. A szentistváni állameszme is erre épül, ez annak magyar változata. Teleki Pál miniszterelnök 1939-ben a Katolikus Nagygyűlésen így határozta meg a jelentését: „a Szent István-i állameszme két hagyománynak, a lélek két tartalmának, a magyarnak és a kereszténynek egységesítése. Ez a gondolat nemzeti és keresztény, mint két eszme, két valóság, két hagyomány házassága a Duna-medence templomában.” A Szent Korona beemelése az új alkotmány preambulumába a nemzeti és a keresztény eszme újabb házassága a Duna-medence templomában. A korona nemcsak a királyság jelképe, hanem a pápát is jelenti, aki a koronát küldte. A Szent Korona jelenti az egyház bevonását a hatalomba.

A történeti alkotmányhoz való visszatérés emlegetése ezt jelenti. Jelenti a szentágostoni államelmélethez, a trón és az oltár szövetségéhez való visszatérést, az egyház kontrollját az állam fölött. Jelenti a szentistváni állameszme uralmát, amit Teleki Pál a két világháború közötti keresztény-nemzeti állam alapjaként említ. Hóman Bálint szerint a szentistváni állameszme „alapját vetette annak a sajátosan magyar fejlődésnek, aminek legjellemzőbb, mert legmagyarabb terméke a szent király magángazdaságából a magyar nemesség önkormányzatának erős várává lett vármegye, ennek pedig legszebb és legkifejezőbb szimbóluma István király megszentelt koronája.” Ismerős? Világos, hogy miért kell vármegye?

A szentágostoni, szentistváni államelméletben nem az államé a vezető szerep, hanem az egyházé. Az állam fölött áll az egyház, a király fölött a pápa. Az egyház ideológiája határozza meg az állam működését, az állam az egyház világnézetéből vezeti le törvényeit és működését. Az egyház hivatott arra, hogy szellemileg felügyeletet és ellenőrzést gyakoroljon az állam fölött. Semjén Zsolt ezt nagyon szemléletesen úgy mutatta be a Fidesz és a KDNP viszonyában, hogy a Fidesz a hajó, a KDNP pedig a horgony, amely „az örök értékekhez köti”. Ez a titka annak, hogy – miképpen Semjén mondja – “a Fidesz-KDNP szövetség a magyar történelem legsikeresebb konstrukciója”. Azért, mert kipróbált, ősi mintát követ. Történelmi távlatokban gondolkodnak, és az ágostoni minta alapján építkeznek. A sokak által jelentéktelennek tartott KDNP az, amely valójában a vezető szerepet gyakorolja. Semjén az igazán erős ember, mögötte áll a nagyobb hatalom, a világegyház. Semjén közvetíti az ideológiát, Orbán végrehajtja. Orbánnak megtetszett az autokratikus vezetésre épülő államforma modellje, amely a nagyságot, a teokratikus kormányzást, az uralkodást ígéri. Nem véletlen, hogy Orbán ennyire bejáratos a Vatikánba. Semjén, mint Lucifer Az ember tragédiájában, ott áll Orbán mellett, és súgja a fülébe, mi a következő lépés. Ebből a hagyományból vezethető le a nemzet kirekesztő értelmezése, a magyarság fogalmának kisajátítása, a liberalizmus-ellenesség, az úri világ antiszemitizmusa, valamint a durva antikommunista retorika. Akinek volt szerencséje katolikus teológiára járni, mint nekem és Semjén Zsoltnak, az máris otthon érezheti magát. Ez a jobboldali hagyomány az, amely a rendszerváltás óta fenyegeti a magyar demokráciát, és most meg is dönti azt. A jobboldal ereje a politikai katolicizmusban van. Innen ered az identitása, ide nyúlnak vissza a szellemi gyökerei. A Fidesz is akkor lett a jobboldal elfogadott pártja, amikor a katolikus egyház befogadta. Amikor Orbán elmegy a Vatikánba, akkor a főnökéhez megy. Aki ezt szem elől téveszti, annak nincs esélye Orbánnal és a jobboldallal szemben.

Giordano Bruno

Ennek ellentéte a montesquieu-i államelmélet, amely a modern polgári demokráciák alapja. Montesquieu forradalmi újítása abban állt, hogy kirúgta a papokat az állam működéséből, elválasztotta az államot az egyháztól. Ez a reformáció és a felvilágosodás csúcsteljesítménye, az emberi szabadság alapja. Az így létrejött világnézetileg semleges állam nyitott utat a polgárosodás előtt, a vallásszabadság, a felekezeti egyenlőség, a zsidók emancipációja és a klasszikus emberi jogok előtt. Ez vetett véget a feudalizmusnak, a középkor sötétségének. Az amerikai alkotmány erre épül, ez Amerika sikerének titka, ez az amerikai szabadság és jólét alapja. Montesquieu és Szent Ágoston, illetve ami az ágostoni államelméletből megmaradt: ez Amerika és Európa konfliktusának, különbségének kulcsa. Amerikának is az európai történelem bizonyította, hogy alapvetően ez a két út áll a nemzetek előtt. Vagy az egyház gyakorolja az állam fölötti ellenőrzést, vagy a hatalmi ágak szétválasztása nyomán képesek azok egymást korlátozni. A kettő kizárja egymást. Magyarország a rendszerváltáskor az amerikai modellhez közel álló úton indult el, most pedig visszatér Szent Ágostonhoz. A polgári demokraták nem voltak elég erősek és hitelesek ahhoz, hogy megvédjék Montesquieu-t, a felvilágosodást, a szabadságot, ezért a szentistváni, ágostoni, szentkoronás, középkori egyházi hagyományra épülő feudális hagyomány győzött. És a modern, korszerű, szabad állam helyett új alkotmányt, új államot ad.

A fentiekből sok minden érthetővé válik. Ha megfigyeljük, az Orbán-kormány azonnal a „fékek és ellensúlyok rendszerének” felszámolásával kezdte. Tudatosan folyik az átalakítás. Ahol ezt nem tehette meg, oda a saját embereit ültette. Erről Montesquieu ezt mondta: „Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, és azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.” Továbbá: „minden elveszne akkor, ha ugyanaz az ember vagy a főembereknek, nemeseknek vagy a népnek ugyanaz a testülete gyakorolná ezt a három hatalmat, vagyis a törvényhozó hatalmat, a közhatározatok végrehajtásának hatalmát és a magánosok bűncselekményei vagy jogvitái fölötti ítélkezés hatalmát.” Az ágostoni elmélet szerint ezt nem a hatalom megosztása, hanem az egyház tekintélye és erkölcse akadályozza meg. Csakhogy erről már kiderült, hogy semmit nem akadályozott meg, ellenkezőleg, az egyház is megromlott, és a világi hatalommal együtt zsarnokoskodott. Most is ez várható.

Téved tehát az, aki csak annyit lát, hogy Orbán Viktor a személyes hatalmát építi. Ez egy rendszer, a szentágostoni államelmélet bevezetése Montesquieu államával, a hatalmi ágak szétválasztására épülő demokratikus állammal szemben. A sajtószabadság is ez utóbbinak a terméke. A szentágostoni katolikus államban nincs helye a sajtó demokratikus szabadságának. Ezért kellett új médiatörvény, ezért nem hajlandóak engedni belőle egy vesszőt sem. És ezért nem lehet senkinek kétsége afelől, hogy ezt milyen mértékben fogják használni. Pontosan annyira, amennyire azt egy középkori, feudális, katolikus állam megköveteli. Emlékszik még valaki Giordano Brunóra? Mielőtt elevenen elégették volna, kivágták a nyelvét, hogy ne szólhasson lázító hangon a néphez. Ez az ágostoni sajtószabadság. Ezt felügyeli majd Szalay Annamária július 1-je után. Orbán alkotmánya tehát nemcsak egyszerűen önkényt épít ki, hanem a felvilágosodás előtti korba viszi vissza Magyarországot. Véget vet a szekularizált, világnézetileg semleges államnak. A papok országa leszünk.

A szisztematikus alkotmány

Ha a készülő új alkotmányt egy mondatban akarnánk összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy az Montesquieu kivégzése és Szent Ágoston feltámasztása. Párhuzamosan szolgálja a hatalmi ágak szétválasztásának megszüntetését, valamint a kereszténység felügyelte állam megalapozását. Az egyik oldalon felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét, a másik oldalon megteremtik a keresztény-nemzeti államot. A nemzeti hitvallásnak nevezett preambulum élén ott áll, hogy Isten áldd meg a magyart, ami utal a Himnusz első sorára. Ám nem a Himnuszt jelenti. Istent helyezik az alkotmány, a kereszténységet az állam fölé. A Montesquieu-re hivatkozó amerikai alkotmány a népre hivatkozik (Mi, az Egyesült Államok népe), a Fidesz tervezete a nemzetre (Mi, a magyar nemzet tagjai). Nem kell magyarázni a kirekesztő jelleget. Erről az Ésben elolvasható Kis János kiváló tanulmánya.

A második mondat már a szentágostoni és a szentistváni állameszméről szól: „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.” Ezután még büszkék vagyunk erre-arra, majd jön a kulcsmondat: „Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.” Ha nemzetmegtartó a kereszténység, akkor minden erre alapul. Az állam a kereszténységnek alávetve működik, mert a nemzet fogalma erősebb, mint az államé. A nemzet fölött álló kereszténységet pedig az egyház képviseli, amely befolyását és uralmát a II. vatikáni zsinat óta a kereszténydemokrácia útján fejti ki. Ez nem más így sem, mint Szent Ágoston elmélete, a középkor, a feudalizmus, a politikai katolicizmus. Ebből vezetnek majd le minden sarkalatos törvényt, amelyek az egyházi ideológiának alávetett állam működésének részleteit tartalmazzák. Már a vasárnapi kötelező munkaszüneti nap is ennek jegyében fogant. Katolikus ember vasárnap nem dolgozik, katolikus állam lakója vasárnap nem vásárol.

Összeesküvés

Akik összeesküvés-elméletet feltételeznek a fenti eszmefuttatás mögött, azok nem ismerik az európai szellemtörténetet, az egyház történetét, a Vatikánt, az államelméletet, de még Bibó István erről szóló akadémiai székfoglalóját sem. Itt ugyanis valódi összeesküvésről van szó. A katolikus egyház soha nem adta fel, hogy „Isten államát” építse fel, és maga is egy állam. Amikor az ágostoni államelmélet direkt formájában megbukott, és a modern demokráciákban lehetetlenné vált annak nyílt képviselete, a II. vatikáni zsinat után taktikát váltottak, és a kereszténydemokrácia révén próbálják eredeti céljaikat elérni.

A kereszténydemokrácia legális módon illeszkedik a többpárti demokráciába, de valódi törekvései antidemokratikusak. A végső cél az ágostoni állam, a trón és az oltár szövetsége (ahol a trón az oltárnak alárendelve működik). Erre évszázadok óta kidolgozott receptek állnak rendelkezésre, amelyeket mindig hozzáillesztenek a kor adottságaihoz. A „hajó és a horgony” kísérleti terep az adaptáció számára. Magyarország a politikai katolicizmus mintaállama lehet. Orbán a középkori keresztény Európa restaurációjának előfutára, faltörő kosnak tekinti magát. Innen a magabiztosság, a szilárd küldetéstudat. Ezért gondolja, hogy minden intézkedése követőkre talál majd, Európa jön majd utána. A világválságból ugyanis a katolikusok azt a következtetést vonták le, hogy a liberális demokrácia, a kapitalizmus, a pénz uralma megbukott a világban (visszaköszönnek ezek a kijelentések Orbán beszédeiben is). A Vatikán kiböjtölte, hogy az „örök értékekhez” térjenek vissza az országok, mindenkinek kell egy horgony, kell egy Semjén. Ebben az értelemben Semjén egyszerűen csak a Vatikán ügynöke, megbízottja, helytartója a magyar kormányban.

Az új egyházi törvény

A fentiek miatt az egyik leglényegesebb sarkalatos törvény az egyházi törvény módosítása lesz. Nem azt kell nézni, mire hivatkoznak. A kereszténydemokrácia lényege, hogy mindig demokratikus látszatba csomagolja antidemokratikus céljait. Nem azért kell a törvényt módosítani, mert egyesek visszaélnek az egyházi státusszal. Ezek ellen törvényesen fel lehetne lépni. Nem is anyagi visszaélések miatt kell az egyházi törvényt megváltoztatni: vajon mekkora adót tudnak elcsalni olyan kis szervezetek, amelyek adómentességhez jutottak? Hol van ez a katolikus egyház milliárdjaihoz és a vallás szabad gyakorlásához fűződő érdekhez képest? Emiatt nem lenne szabad az egyházalapítás szabadságát korlátozni. Nem beszélve arról, hogy az adócsalást is lehet büntetni.

Az egyházi törvény módosítására a szentágostoni állam helyreállítása érdekében van szükség. Meg kell szüntetni a felekezeti jogegyenlőséget, ami a demokratikus állam egyik sarokköve. Államegyházi státuszt kell adni a katolikus egyháznak, amelynek ideológiája hatja át az alkotmányt és a leendő törvénykezést is. Ez a státusz lesz a „történelmi egyházak” kategóriája.

Ne tévesszen meg senkit, hogy a katolikusok mellett a református egyház, az evangélikusok, a zsidó hitközségek szövetsége és a Hit Gyülekezete is helyet kap benne. Az izraeliták elővigyázatosságból követik a katolikusokat, hogy az antiszemitizmus ne lehessen újra állami ideológia. És anyagilag sem járnak rosszul. A többi felekezet, beleértve a Hit Gyülekezetét is, egyszerűen korrumpálódott, a koncon akar osztozni, és a hatalomból részesedni.

Az állam feletti irányítás a KDNP révén megmarad a katolikusok kezében, de a „történelmi egyház” kategóriába kerülő egyházak velük együtt az elnyomó rendszer részeivé válnak. Már a megkülönböztetett státuszt is „az állam életében betöltött kitüntetett szerepükért” kapják. Modern polgári demokráciában ilyen nincs. Amerikában ez elképzelhetetlen. Itt szűnik meg az egyház és az állam szétválasztása. Visszamegyünk a XVII–XVIII. századba. Vagy a még korábbi időkbe, Szilveszter pápához.

A Hit Gyülekezete megtérése

A fent vázolt folyamatnak van egy érdekes szereplője. A Hit Gyülekezete nem lenne fontos, ha – a gyülekezet vagy annak vezető lelkésze – nem lenne tulajdonosa az egyetlen ellenzéki televíziónak, az ATV-nek. Mert ha a Hit Gyülekezete elfogadja az államegyházi státuszt, a felekezetek közötti rangsorolást, és része lesz az ágostoni államnak, hogyan lehet az ATV a hatalmi ágak szétválasztására épülő demokrácia híveinek televíziója? A Hit Gyülekezete megalakulása óta tisztában van Szent Ágoston és Montesquieu ellentétével. Aki olvas hites irodalmat, bárhol megtalálhatja ezt. A Hit Gyülekezete nem tévedésből vagy tudatlanságból sodródott a Fidesz oldalára. Ez árulás. Hogyan lehet hinni egy áruló televíziójának?

A Hit Gyülekezete Luther Mártonnal vallotta, hogy a Jelenések könyvének 17. fejezete a katolikus egyházról szól, amely a „parázna asszony” képében, mint hamis egyház, „a népeken ül”. A világi hatalommal összefonódott egyház, „akivel paráználkodtak a Föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai”. Róma a „szellemi Babilon”, amiből az következik, hogy a katolicizmus az ördög szervezete, ezért az a politikai jobboldal, amely ebből nőtt ki, szintén az ördög irányítása alatt áll. Ez a Hit Gyülekezete tanainak része volt. Ehhez képest most a „történelmi egyházak” közé lép, beáll a szellemi Babilon mellé.

A Hit Gyülekezetét nem véletlenül hívták „amerikai típusú szektának”, mert az egyház és az állam szétválasztásának elvét az amerikai alkotmány (Montesquieu) értelmében vallotta. Ellenezte az állami támogatást, önfenntartó volt, mint az amerikai egyházak. Nem véletlenül gyűlölte őket a katolikus egyház, hiszen tudatosan a szentágostoni modell ellen léptek fel, és még sikeresek is voltak. Politikai képviseletet találtak az SZDSZ-ben, amely szintén a felvilágosodás liberális elveit képviselte. A Hit Gyülekezete volt az egyik legnagyobb kihívás és akadály a szentistváni állam kiépítése útjában.

A Hit Gyülekezete teológiai folyóirata, az Új Exodus számos esetben kifejtette, hogy Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levele kapcsán teljesen más az egyház feladata, mint az államé, ezért a kettőt élesen meg kell különböztetni egymástól: az állam nem avatkozhat az egyházak életébe, nem rangsorolhatja őket, nem sértheti a felekezeti egyenjogúságot, nem teremthet különböző feltételeket a hitélet gyakorlásához. Nem avatkozhat bele a lelkek piacába, az egyházak szabad versenyébe. Hasonlóképpen az egyházak nem ellenőrizhetik vagy irányíthatják az államhatalmat, nem vehetik igénybe az államot saját világnézetük társadalmi érvényesítésére. Ahol ezeket az elveket megsértik, ott vége az emberi szabadságnak.

Németh Sándor vezető lelkész az Új Exodus 2001. június 1-jei számában kifejti: „a tényleges kereszténység egy plurális, demokratikus társadalomban nem foglalhatja el az államegyházi státust, mert e státus szükségszerű következménye az lenne, hogy megsérti a relativisztikus vallási értékeket valló polgárok lelkiismereti és vallásszabadságát. Ez pedig összeférhetetlen az Isten országának jelenleg érvényben lévő törvényszerűségeivel, amelyek szerint a kereszténnyé válás egyik előfeltétele a szabad akarat alapján hozott személyes döntés, amely során valaki az evangélium üzenetének befogadása után elismeri a Názáreti Jézust Isten Fiának. (…) A tényleges kereszténység legjobb helyzete az államtól független státus. Így az illegalitás, üldözés közepette is – mint ahogy ez a történelem során többször is beigazolódott – hatékonyan képes Isten Igéjét hirdetni és terjeszkedni. Az egyház és az állam összefonódása során viszont – különösen, ha egyházi célok szolgálatára állami szerveket, pénzeket használnak fel – a keresztény hit kirekesztő jellege szükségképpen politikai rangot nyer, ami negatívan határozza meg az adott politikai rendszert, eltorzítja a jogállamiságot, tömegeknek okoz valós jog- és érdeksérelmet, mert az egyházi, klerikális érdekérvényesítést számos esetben a nemzeti érdekek kárára helyezi előtérbe. (…) A kereszténység áldás a társadalomra, ha az államtól független; de a kettő szimbiózisa átkot jelent a nemzet számára. Ezt Európa több mint másfél évezredes történelme eléggé nyilvánvalóan bizonyította, így még akkor is tény marad, ha a mai magyar társadalom jelentős része, számos politikusa és vezetője ezt nem hajlandó tudomásul venni, és olyan kísérletbe fogtak, amely fölött a történelem már többször is ítéletet mondott.”

Ezek a reformáció, a felvilágosodás gondolatai, a szabadság üzenete. Csak egyetérteni lehet Németh Sándorral. Annál meglepőbb, hogy ezt azonnal elfelejtette, amint a Hit Gyülekezete is megkaphatja a „történelmi egyház” besorolást, és elnyerheti az államegyházi státuszt. Ezt a kettőt maga a Hit Gyülekezete azonosította korábbi kinyilatkoztatásaiban. Amikor az előző Orbán-kormány kísérletet tett arra, hogy ugyanígy megváltoztassa a törvényt, akkor arról a Hetek, a Hit Gyülekezete hetilapja 2002. március 8-án kelt cikkében „Keresztényüldözést ígér a Fidesz” címmel számolt be. Ebben a „kirekesztés és a jogfosztás programjának” nevezték a felekezeti egyenjogúság megszüntetésének tervét, amelyet most lelkesen üdvözölnek. A „vallásszabadságot alapjaiban fenyegető” javaslatról beszéltek, amely „több tízezer magyar állampolgár megbélyegzését és kirekesztését” jelentené. Azt a jelenleg is létező tervet, hogy az új vallási közösségeket hitelvi vizsgálatnak vetnék alá, „modernkori inkvizíciónak” mondták. Ugyanazokról a szakértőkről, akik a mostani tervezetben is eldöntenék, mi egyház, és mi nem az, azt állították, hogy ezek „a katolikus egyház lobbiszervezeteinek tanácsadói”, akiket „a történelmi egyházak iránt elkötelezett állami tisztségviselők kérnek fel közpénzekből magyar polgárok sértegetésére és diszkriminálására”. Ehhez képest most Hack Péter azt mondja, hogy az 1990. évi IV. törvény betöltötte szerepét, nincs már rá szükség. A felekezeti jogegyenlőség megszüntetésével már nincs jogsérelem, nincs átok, nem torzul ettől a jogállam.

Miért adták fel az elveiket? Vagy mindig is ilyenek voltak? Esetleg egy okos katolikus elolvasta a Hit Gyülekezetéről írott, Fesz van című könyvemet, amelyben utaltam arra, hogy Németh Sándor lelke mélyén irigyelte a Vatikánt, és ha – ahelyett, hogy üldöznék – szóba álltak volna vele, boldogan kiegyezett volna velük? Sokba kerül az ATV? Rájöttek, hogy könnyebb megvenni, mint legyőzni őket?  Ez történt. A Hit Gyülekezete paktumot kötött a Fidesszel, s e megállapodás alapja az, hogy a katolikusokkal egyenrangú egyházi besorolást kapnak. A Népszabadság 2010. március 17-i számában megjelent híradás szerint a Fidesz azt kérte, hogy a Hit Gyülekezete ne támogassa az MDF-et a parlamenti küszöb elérésében. Ennek eredményeképpen az MDF sok helyen „véres verejtékkel” sem tudta összeszedni a kopogtatócédulákat. Cserébe a Fidesz azt ígérte: „egyeztetik majd az egyházakkal kapcsolatos törvényalkotási elképzeléseiket a gyülekezettel”. Egyházi nyelven ez azt jelenti, hogy ígéretet kaptak arra, hogy a törvény a katolikusokkal egyenrangú státuszba emeli őket. 1998 és 2002 között a Fidesz mint destruktív szektát emlegette a Hit Gyülekezetét, amely felbomlasztja a családokat. A Hit Gyülekezete a Fidesz kérésére hátba szúrta az MDF-et, kivégezte Orbán jobboldali riválisát, kicsinálta Dávid Ibolyát. Cserébe bekerül a szentágostoni államszervezet államegyházi státuszába. Vagy még valami mást is nyújt ezért? Ezzel százmilliós bevételekhez juthatnak, anyagilag is jó üzlet, de miért éri ez meg a Fidesznek? Miért hajlandó ebbe belemenni a katolikus egyház?

Az ATV is benne van a paktumban?

Miután a Hit Gyülekezete elárulta és cserbenhagyta az MDF-et, a Fidesz bármilyen indokkal kihátrálhatott volna az ígérete mögül. Ha az egyáltalán ilyen nagy ellentételezésről szólt. Nem ez lett volna az első eset, hogy a Vatikán nem tartja a szavát. De betartották, vagy még túl is teljesítették. Ebből a szempontból nem lényegtelen kérdés, hogy mennyiben része a Fidesz és a Hit Gyülekezete paktumának az ATV. Hogy Németh Sándor és a Hit Gyülekezete kollaborál a Fidesszel, az nem kérdés. Enélkül soha fel nem merülhetett volna, hogy olyan kritériumokat fogalmazzanak meg a „történelmi egyházak” számára, amelyekbe a Hit Gyülekezete belefér. Mit nyújt a Hit Gyülekezete ezért cserébe, hogy ez a másik oldalnak is megérje?

Egy jól informáltnak tűnő olvasónk azt írta, hogy a paktum arról szólt, hogy a Hit Gyülekezete nem támadja nyíltan a Fideszt. Ellenzékinek tekinthető-e az a televízió, amely megnyugtatja a hatalom birtokosait, hogy nem támadja őket? Egy másik bejegyzésben ugyanez a jól értesült olvasó azt mondja, Németh Sándor nem szolgáltatja ki a híveket a Fidesszel való politikai harcnak. De milyen veszély leselkedett rájuk? Hogy a katolikus egyház és a történelmi egyházak több jogot kapnak, mint a Hit Gyülekezete? Ezt nevezték ők keresztényüldözésnek. Amint pedig tehetik, beállnának államegyháznak, hogy így védjék meg a híveket. Lárifári. Az Apostolok Cselekedeteiben nem ezt olvasom. Sántít az érvelés. Most jut eszükbe, hogy Pál apostol óvott a politikai hatalomtól való konfrontációtól? Hiszen Németh Sándor eddigi élete másból sem állt. Ennél itt jobb üzletet kötöttek.

A kérdésnek van egy morális és egy praktikus oldala. Ha az ATV nem része a Fidesszel kötött megállapodásnak, demokrata akkor is sugárban hány, ha arra gondol, hogy a Hit Gyülekezete lepaktált a Fidesszel. És ehhez tegyük hozzá, hogy annak tudatában teszi, hogy a Fidesz a montesquieu-i államot bezárja, a demokratikus jogállamot beszünteti, a köztársaság helyét sóval hinti be, megsérti százezrek emberi és lelkiismereti jogait, és helyébe a szentistváni államot helyezi. Az új alkotmány után a demokrácia híveinek nem lehet más céljuk, mint az Orbán-kormány megbuktatása. Ha a paktum része az ATV, akkor ez a televízió nem ezen dolgozik, hanem az ellenkezőjén. Ha újra a demokrácia erői győznek, akkor a Hit Gyülekezete nem lesz többé történelmi egyház, és elesik egy rakás pénztől. Ellenérdekelt abban, hogy Orbán megbukjon. Hogyan üzemeltethet ezután a demokrácia híveinek szóló ellenzéki televíziót?

Morálisan elfogadhatatlan, hogy egy olyan médium legyen az ellenzék televíziója, amelynek tulajdonosa kiegyezett a munkatársak és a nézők háta mögött az ellenféllel. Abban állapodtak meg, hogy az ATV nem sérti a Fidesz érdekeit? Ilyen egy ellenzéki? Ha ez igaz, akkor becsapta a nézőket, akik erről semmit sem tudtak. De becsapta azokat az újságírókat is, akik azt hitték, hogy egy ellenzéki tévénél dolgoznak, szolgálják a szabadságot és a demokráciát. A baloldal ezt a tévét támogatta, miközben a tulajdonos lefeküdt a jobboldalnak. Hová menjenek a liberális újságírók? Húzzák Orbán Viktor szekerét, aki köszöni szépen, hogy a sajtószabadság látszatát fenntartják, lekötik a demokrácia híveinek figyelmét, addig sem lázadnak? A fizetésüket majd küldi a Hit Gyülekezetén keresztül. A televíziós csatorna tulajdonosa a háttérben egyeztet, hogy meddig mehet el, hogy ne sértse Orbán Viktor érdekeit? Van ennél mocskosabb? Lehet hinni az ilyen televíziónak? Hasznot húz, kiszolgálja az Orbán-rezsimet, és ha megbuknak, várja a kitüntetést, mint az ellenzék televíziója. Ha ez nem hányinger, akkor micsoda? Demokrata ilyen tévét nem néz. Montesquieu nézné Németh Sándor ellenzéki tévéjét? Benjamin Franklin vagy Thomas Jefferson? Arisztotelész ezt bámulná? A názáreti Jézus?

Az ügy praktikus része az, hogy ha az ATV a Fidesz érdekei szerint manipulál, akkor sokakat megtéveszt. Ne feledjük, jelenleg Orbán érdeke az, hogy kifelé azt mutassa, van ellenzéki média, működik a sajtószabadság. Közben tudja, hogy ez a televízió rá nézve nem veszélyes, minden le van zsírozva. Csak levezeti az indulatokat, elaltatja a nézőket, egy szelep a hatalom kezében. S ha például Bolgár György annyira zavarja a Fideszt, hogy képesek voltak egy stábot utánaküldeni Stockholmba, akkor már nem is csodálkozunk, hogy máris kikerült bizonyos műsorokból az ATV-ben. De nehogy azt higgye valaki, hogy Kálmán Olgának sokáig lesz maradása, ha nem követi az ATV hírigazgatójának változó utasításait, aki véletlenül a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, Németh Sándor fia. Az ilyesmi úgy szokott menni, hogy először a riporter, a szerkesztő határozhatja meg a témát, aztán majd készen kapja. Megmondják neki, miről szóljon a műsor. Először ő dönti el, kit hívhat be a stúdióba, aztán megmondják neki, kit kell kérdezni. Először ő határozza meg, miről akar beszélni, milyen kérdéseket tesz fel, azután készen kapja a kérdéseket. Először csak azt hiszi, hogy hallucinál, azután erős gyanúja támad, hogy figyelik, követik, lehallgatják.

Talán már el is indult ez a folyamat, de nagy az egzisztenciális függőség, még ott van az illúzió és az önbecsapás, hogy ezzel együtt még sok embernek fontos, amit csinálnak. De ha nem kellene fizetni a számlákat, az egyenes döntés nem az lenne, hogy azonnal ott kell hagyni Németh Sándor tévéjét és a Fidesznek telefonálgató hites szolgákat? Őszinte együttérzésem a kollégáké, akik ide beragadtak. De nem tisztességesebb kiszállni? Biztos vagyok abban, hogy addig maradnak, amíg vállalható, amit csinálnak, és nem addig, amíg fizetnek.

A nézők ebből apró jeleket érzékelnek, de nem áll össze a kép. Majd azt hiszik, hogy a helyzet szorítása, a médiatörvény miatt óvatos a kedvenc csatorna, pedig csak kilóra eladta őket a tulajdonos Orbán Viktornak. Az erkölcsi döntés nem az, hogy majd akkor szakítok ezzel a televízióval, amikor már messziről üvölt róla a manipuláció, és elviselhetetlenek a viszonyok, hanem akkor, amikor tudomást szerzek arról, hogy titokban kiegyeztek az ellenféllel. Akit ez nem zavar, aki a homokba akarja dugni a fejét, akinek erkölcsi érzéke nem tiltakozik ez ellen, az nem demokrata. Az ne akarja Orbán Viktor antidemokratikus hatalmát megdönteni, mert semmivel nem különb nála. A cél nem szentesíti az eszközt. Ki kíváncsi arra, hogy most mit engedélyez Orbán? Aki tüntetni megy Orbán ellen, miért bámulja a haverja tévéjét? Ha „történelmi egyház” lesz a Hit Gyülekezete, akkor a következő tüntetést az ATV elé kellene meghirdetni, mert becsapják a nézőket.

A demokrácia hívei szempontjából nagy a tét. Van tévéjük vagy nincs? Ha hagyják magukat az orruknál fogva vezetni, az ATV lecsillapítja a kedélyeket. Ha ez a tévé és nézője is belesimul a jogállamot felváltó új rendszerbe, és ott komfortossá teszi a létet, annak eredménye az lesz, hogy talán húsz-harminc év múlva szabadulhatnak meg Orbán diktatúrájától. Mert senki ne reménykedjen abban, hogy ennek hamar vége lesz. Nincs is, aki leváltsa. Azért sincs az ellenállásnak elfogadott vezetője, mert nincs egy ember, aki világosan látná, ki az ellenfél. Akinek a szavában fel lehetne ismerni a keresztény-nemzeti állam ellenfelét. Az alkotmány elleni tiltakozás fél évvel elkésett. Meghozzák erőből az arra épülő sarkalatos törvényeket, és bezárul a börtön ajtaja. Attól kezdve az lesz a törvény. Aki ellene lázad, az lesz a törvénytelen. Ha most teljes erőből kezd tiltakozni az ország, akkor leghamarabb 10-15 év múlva lesz képes megszabadulni Orbántól. Ezt a hatalmat, amelyet alkotmányosan megalapoznak, nem fogják könnyen átadni. Ebben senki ne reménykedjen. Ez az idő kitolódhat, ha az emberek az ATV-t nézik. Ez a tévé ugyanis hamis képet fest Magyarországról, azt a látszatot kelti, mintha lehetne bármiről beszélni, mintha demokrácia lenne, mintha élni lehetne benne. Létrehoz egy hamis illúziót, egy mintha világot, miközben a külvilág nem ez. Ha ehelyett a közszolgálati Magyar Televíziót nézik a demokrácia hívei, akkor kapnak reális képet az Orbán-rezsim természetéről, akkor lesz normális a reakciójuk, vagyis az ellenállás. Nagy hiba lemondani a közszolgálati televízióról. Ez az adófizetők pénzéből működik, a zembereknek joguk van a tisztességes tájékoztatáshoz. Követelni kell a pártatlan tájékoztatást. Van hozzá kilenc évre megválasztott médiatestület. Az ATV a börtön tévéje, amit a börtön vezetői kontrollálnak. Azért sugározzák a raboknak, hogy ők jól érezzék magukat, nem azért, hogy lázadjanak. Ezért fontos ügy a demokrácia híveinek, hogy mi van az ATV-vel, és ezért foglalkozom vele ennyit. Ragaszkodni kellene a közszolgálati televízióhoz. Ez önmagában is szikra lehet a változásokhoz.

Néhány hasonlat azoknak, akik nem látnak semmi kivetnivalót abban, hogy az ATV tulajdonosa kollaborál Orbán Viktorral. Ha nem számít az, hogy a Hit Gyülekezete paktumot kötött a Fidesszel, akkor miért baj az, ha korrupt egy rendőr? Elfog mellette sok tolvajt is. Miért zúg egy stadionban, hogy „bunda, bunda”, miért rázza az öklét több ezer szurkoló, ha a csapatok előre kiegyeztek az eredményben? Miért zavarja ez őket, hiszen a kezdőkörben szép cseleket lehetett látni, rengeteg volt a szép átadás, és még egy remek fejest is megtapsolhattak. Csak éppen a 11-est rúgták a szögletzászlóhoz, és az eredmény maradt 2:2. Miért zavarja ez a meccs nézőit? Miért büntetik, ha a bunda kiderül? Nincs abban semmi rossz, nem igaz, kedves ATV-nézők?

A Hit Gyülekezetében pontosan ismerik Montesquieu államelméletét. Eszerint három uralmi forma létezik: a királyság, a köztársaság és a despotizmus. Magyarországon nincs királyság, a köztársaságot most számolják fel – akkor vajon mi marad? Sötét, középkori, feudális, papok irányította despotizmus. Ezzel paktált le az ATV tulajdonosa, ennek része lett a Hit Gyülekezete.

Jó tévézést.

 

A szerző az 1891-ben alapított, New York-i székhelyű Amerikai Népszava publicistája, kiadója. A fenti cikket az Olivia Media and Publishing Corporation együttműködő partnereként közöljük. Az írás eredeti környezetében itt olvasható.

113 komment · 4 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://napizeje.blog.hu/api/trackback/id/tr102820140

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Miért rossz az alkotmány, avagy hogyan NE kritizáljuk az Alaptörvényt? 2011.04.17. 19:09:19

Ahogy közeledik húsvét hétfő, egyre többen szidják az alkotmányt, ezerféle érvet felsorakoztatva. Sok jobboldalinak azonban csak annyi jön át, hogy Orbán már megint antidemokrata, és minden, amit csinál, rossz. Ez az állítás sajnos részben jogos: sokan...

Trackback: Alkotmányos időutazás 2011.04.13. 00:50:01

Akár büszkék is lehetnénk az alkotmányt összetákoló fideszes képviselőkre, elvégre ritka nagy kunszt egy egész országot időutazásra vinni. Márpedig jogi és ideológiai értelemben most ez történik: Orbánék létrehoztak egy gigantikus időhurkot, és Magyaro...

Trackback: Orbán Viktor retteg Meggyes Tamástól 2011.04.12. 20:43:31

  Ez már nem csak hipotézis, hanem tény. Semmi mással nem magyarázható Orbán Viktor hozzáállása az esztergomi ügyhöz. Pedig már nagyon kínosak lehetnek számára is és a pártja számára is a történelmi városban zajló események. Mégsem tesz ...

Trackback: Új alkotmány - a szimbólumokon túl 2011.04.12. 20:32:11

A minap napvilágot látott alkotmánytervezettel kapcsolatos viták során az abban foglalt szimbolikus kérdések kerültek a média és a politikai pártok első reakcióinak köz…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

SAJNOS KIOPERÁLTÁK AZ AGYAMAT,EZÉRT TÜNTETNI JÁROK 2011.04.12. 18:15:02

@Rüheskandúr: Arról nem is beszélve,hogy mai napig megtartott gusztustalan szokás szerint külföldi erőkkel karöltve érte el sikereit szentistván,még csak nem is saját vagy népe erejéből,hanem zsoldosokkal.Szánalmas és ostoba dolog egy ilyen politikai férget isteníteni!

Pendemonda 2011.04.12. 18:16:41

Azért ezt a cikket Montesquieau kikérné magának. Ő ugyanis nem "a papokat rúgta ki az állam működéséből", fő műve sem nem az államformákat hasonlítgatása (vagy ha mégis, nem ezért szeretnénk), hanem az, hogy a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói ág szétválasztását javasolta (a törvények szelleméről). Ezt meg hiába keresem a cikkben, nem találom. Lehet, hogy azért, mert ez működik?

Bibó kapcsán talán jobb volna a hamis realistákról megemlékezni, mindenki jobban járna, a hülyeség sem terjedne.

Végezetül, hogy valami pozitívat mondjak, a cikk jól illusztrálja, hogy az antiklerikalizmus nem jelent egyben automatikusan felvilágosodottságot.

qwasder 2011.04.12. 18:17:00

Ez egy jó kis írás. Amolyan SZER-féle lenne, ha már korlátoznák a netet, mint Kínában. Itt is akarják majd, de annyira lámerek, hogy még ez se sikerül majd nekik.

Egyébként meg adjátok oda a pajamukinak biztos aláírja ezt is ....

mrasid (törölt) 2011.04.12. 18:17:56

Na mija? Fesz van megin' Tusi?

ORBÁNGÖRÉNY HÍGFOSÁBAN FÜRDŐZŐ MAGYAR. 2011.04.12. 18:24:43

@SAJNOS KIOPERÁLTÁK AZ AGYAMAT,EZÉRT TÜNTETNI JÁROK:
igen kíváncsi lennék mi a fenét mondanak ezek a középkori eszmék a mai embereknek...
mondjuk én már igen régóta mondom hogy társadalmilag orbán a feudalizmust akarja vissza..gondolok itt a feltétlen királyi, hűbéri uralomra, meg a szolgák és jogfosztott ak hadára..stb.
kicsit modern formában minden erről szól ha belegondolsz....
sajnos félek attól hogy ezek a fideszes vezetők elmebeteg őrültek és csak bajt és pusztulást hoznak ránk ha nem vigyázunk.

Chicano 2011.04.12. 18:34:59

"Sötét, középkori, feudális, papok irányította despotizmus."

Ajjaj, most vagy a posztíró komplett hülye vagy most kellene papnak menni. Tartok tőle hogy az előbbi.

HitetlenTamaska 2011.04.12. 18:37:23

Kedves Laci,
izgalmas és nagyon jó, intellektuálisan összefogott írásod. Két alapvető pont van, amiben nem győztél meg:
1. Orbán Viktor és Semlyén Zsolt viszonyában.
Orbán én egy önvezérelt pragmatistának tartom, aki ugyan láthatólag beleszeretett az ujhorthyzmusba, de pontosan tisztában van az ország alapvetően vallástalan voltával, és nem gondolja és nem gondolhatja azt, hogy "trón és oltár szövetségének" atavisztikus kísérlete sikerülhet, ahogy az judenfrei homogén katolikus Lengyelországban sem tudott a Kaczinski ikrek szellemében végbe menni.
2. Bár teljesen plauzibilis amit a Hitgyüliről mondasz, és feltételezem, hogy jóval több háttér információval rendelkezel, mint én, de ebben a cikkben az ATV mostani és jövőbeli helyzetéről való véleményed, ami természetesen mint lehetőség benne van pakliban, nem lett kellő bizonyítékkal alátámasztva, azaz "az árulásnak" eddig jeleit nem láttam.
Az unalmas, megfáradt és elgyengült Bolgár kivétele egy műsorból, számomra még nem kellő bizonyíték. Mindenesetre ezentúl sokkal nagyobb figyelemmel fogom ezen TV műsorait az általad felvetett aggodalmak szűrőjén keresztül is figyelni.
A tesztje a dolognak persze az lesz, hogy a politikailag elkötelezett újságírók, az általad vélelmezett helyzetet érzékelve úgyis a lábukkal fognak szavazni.
Még egyszer köszönet cikkedért.

Chicano 2011.04.12. 18:37:45

@Rüheskandúr: "és csak bajt és pusztulást hoznak ránk ha nem vigyázunk."

És ha vigyáztok? Akkor mi van? Lemond a zorbán? Hihetetlenül nevetségesek vagytok a szürreális rettegésetekkel meg a túlburjánzó elhivatottságtudatotokkal.

SAJNOS KIOPERÁLTÁK AZ AGYAMAT,EZÉRT TÜNTETNI JÁROK 2011.04.12. 18:46:14

Orbánt semmi esetre sem keverném a témába,István királyról beszéltem.A Fidesznek vannak ugyan jó pillanatai,de rendkívül erőtlen és nem elég radikális.Persze bizonyos határok között kell maradniuk,hogy "szalonképesek" maradjanak az "európai" felsőbbrendű körök szemében...

csi szi 2011.04.12. 18:51:11

A szerző paranoid téveszméinél azért sokkal racionálisabb a Véleményvezér véleménye, pedig az sem éppen fideszes blog ( velemenyvezer.blog.hu/2011/04/12/uj_alkotmany_nem_jobboldali_hanem_fideszes )

Bartus beteges katolikusfóbiában (és orbánfóbiában) szenvedő (ebben hasonlít Tóta W-re) összeesküvéselmélet-gyártó (ebben viszont nem, Tóta épelméjű, Bartus valami zavaros neoprot teológia híve, mit a cikkből (rk. egyház a Sátán szolgája stb.) látható).

Húsleves 2011.04.12. 18:52:52

"Az amerikai alkotmány ezt úgy zárja ki, hogy az alkotmányt kiegészíteni lehet, de újat írni nem. Az alkotmány ugyanis megkérdőjelezhetetlen alapelvekre épül."
Csakhogy Amerikában nem volt kommunista diktatúra. Az ő alkotmányuk nem a ti "megkérdőjelezhetetlen" alapelveitekre épül, amit a tévesen "rendszerváltás"-nak nevezett köpönyegfordítás idején liberalizáltak az elvtársak úgy, hogy szövegszerkesztővel kicserélték a köztulajdon szó összes előfordulását magántulajdonra, és ha már így alakult, birtokba is vették a köztulajdont, hogy tényleg magántulajdon legyen.
És a liberalizmust sem úgy értelmezik, hogy azt zárják börtönbe, aki megakadályozza, hogy betörjenek hozzá.
De amúgy nagyon jó a párhuzam!

kvadrillio 2011.04.12. 19:01:13

Ötszáz minimálbéresre csapott le az adóhatóság

* MTI

2011. április 12., kedd 07:18

Lebukott az a vagyonvédelmi cégcsoport, amelyik mintegy félezer dolgozót jelentett be minimálbéren, miközben jóval többet fizetett nekik. Volt olyan alkalmazott, aki a saját autójára irreálisan magas költségtérítésként vette fel a különbözetet, mások egyszerűen zsebbe kapták a pénzt.

asssztaaa !!!

BEZZEG A MILLIÁRDOS ADÓCSALÓKRA NEM AKAR LECSAPNI A NAV - Apeh....Lang Györgyike is évek óta adótartozó oszt őrá sem akar lecsapni senki ugye.....

bírom az ilyen lecsapásokat...nagyon-.....

csi szi 2011.04.12. 19:02:19

Egyébként kétségtelenül összefogott írás, őrület, de van benne rendszer.
A Hitgyülivel kapcsolatban meg nyilván igaza van, úgy néz ki, megegyeztek a Fidesszel. Az Orbán pusztulásáért és az SZDSZ 20%-os eredményéért fohászkodó imakommandók óta fordult egyet a világ.

teleorman 2011.04.12. 19:03:38

Komoly írás, persze nem elsősorban a hitgyülivel kapcsolatos része miatt. Szóval jön a szentágostoni állameszme, a Civitas Dei a Civitas Diaboli helyett... De osztályharcban vasba öltözött elvtársaim, haladók és felvilágosultak! Pontosan mi is volt olyan jó az elmúlt 20 év montesquieu-i államberendezkedésében? Nem Nektek, hanem úgy általában? A milliónyi munkavállalónak az 1978-as szinten megrekedt reálbér, a kétmillió újkoldus, a teljesen korrupt és parazita új politikai osztály mandarinjainak és klientúrájának szemérmetlen gyarapodása, az országos morális lepusztulás, a Duna Királynője helyett Demszky romkertjévé züllő főváros? Nem biztos, hogy - a cikk szerinti orbán-semjéni Civitas Dei majd csodát tesz, de némi kísérletezgetés bizony nincsen sokunk ellenére, s ha ebbe némi sárga-fehér is keveredik, ám legyen. Azaz, más a tartalom és a forma, és a tartalom is fontos...

nagy vonalakban 2011.04.12. 19:05:21

Orbán az egyházat pusztán eszköznek tekinti, mint sok uralkodó a történelem során.
A kommunizmus ellen bármilyen eszköz megengedett!

Thomas Simon 2011.04.12. 19:08:22

"Akik összeesküvés-elméletet feltételeznek a fenti eszmefuttatás mögött, azok nem ismerik az európai szellemtörténetet, az egyház történetét, a Vatikánt, az államelméletet, de még Bibó István erről szóló akadémiai székfoglalóját sem."

A szerző nyilván ismeri így tisztában van vele, hogy nyugaton az egyház szerepe sokkal kisebb volt a hatalomban és a parasztság/polgárság pedig sokkal nagyobb szabadságot élvezett(a kettő között nincs ok-okozati kapcsolat). Ellenben nálunk Szt. István átveszi a nyugati berendezkedést és a nép elnyomott alárendelt szerepet játszik( és ez biztosítja is a fejlődés megakadályozását ezeknél a rétegeknél, valamint a középkori állam bukását is), nem az egyház gonosz antidemokratikus összeesküvésének vagyunk tehát áldozatai. Sokkal inkább közrejátszik az a tény, hogy Európa közepén erős központosított államra volt szükség, hogy fenn tudjon maradni az állam.

Kicsit úgy érzem, mintha a szerző járatos lenne egy témában, és az összes történést próbálná ráhúzni a "sémájára", erre nincs is jobb példa mint a lenti teljesen abszurd következtetés:

"A világválságból ugyanis a katolikusok azt a következtetést vonták le, hogy a liberális demokrácia, a kapitalizmus, a pénz uralma megbukott a világban"

Minden közgazdasághoz konyító ember tudja, hogy a világválságok elkerülhetetlenek, voltak és lesznek is.. ilyen a gazdaság természete.. ebbe belemagyarázni a fenti eszmefuttatást nagyon komoly elfogultságot igényel. A Vatikánnak is vannak bánkarai, mint azt oly jól tudjuk, nem elvakult vallási fanatikusokról van szó.

pHérték 2011.04.12. 19:18:08

Hosssszúúúúúú, jaj nagyon hosszúúúúú.....! Én se bírtam a szájbarágós leleplezést jámborúl végigolvasni. Gyanúsan jól meg van minden magyarázva, de a lényeg, hogy "szép lehetsz, de okos nem, hát légy már jó fiú!"
Kevés szánalmasabb van egy frusztrált, az ígéretek földjére menekült, onnét eszet-osztó újságírónak.

ORBÁNGÖRÉNY HÍGFOSÁBAN FÜRDŐZŐ MAGYAR. 2011.04.12. 19:21:56

@kvadrillio: nem hát ...már azóta hiteltelen ez a nagy gazdasági tisztogatás is, mióta az ország legfőbb bűnözője (Kocsis nevű BKV vezér) a helyén maradt....

@Chicano: mi lesz, majd talán elzavarja őket a nép ha nem akar megdögleni...az éhség meg nyomor nagy úr...bár ez a nép akkora birka...de talán az éhhalál küszöbén csak ébred majd.ott már nem a nagy eszmék meg bazi dumák diktálnak tudod hanem az üres gyomor meg a teljes kilátástalanság...miközben ugye a vezér és csürhéje már a napkirály szintjén élvezi a földi javakat...

volt már példa erre a történelemben.

Húsleves 2011.04.12. 19:25:32

@Rüheskandúr:
Már elzavarta a nép azokat, akik állandóan az ő nevükben beszélnek, és közben lebirkázzák őket.

dbeata 2011.04.12. 19:29:17

@Rüheskandúr: Az a rossz, hogy Orbán nem tudta megbocsátani a 2002-es vereséget, és most móresre akarja tanítani azokat, akik akkor ellene szavaztak. Emiatt csak szoclib vs Fidesz kontextusban képes gondolkodni, és nem veszi észre, hogy az idő továbbhaladt, és kár ezen rágódni, tovább kéne már lépni. Amíg így egyhelyben tötymörgünk, és a múltba révedünk, szépen elúszik a lehetőség, hogy javítsunk az ország helyzetén. Orbán végletesen bosszúálló, ami részint érhető, de ha az ország érdekeit nézzük, már nem elfogadható. Abba pedig bele sem merek gondolni, hogy tudatos ez a minden más véleményt félresöprő törtetés, akkor valóban sötét közéleti maffiózók gyülekezete ez a mostani kormányzó pártkoalíció (vagy mi).

nevetőharmadik 2011.04.12. 19:33:27

@Pendemonda: Nem egyszerű olvasmány, de ha nem találod a Montesquieu-i gondolatot benne, akkor egyszerűen buta vagy. A cikk alapvetése, hogy az államhatalmat az egyház vagy a fékek és ellensúlyok rendszere felügyeli. Ez utóbbi elengedhetetlen, alapvető része a hatalmi ágak szétválasztása, a Montesqieu-i gondolat magja. A cikk valóban nem elsősorban a hatalmi ágak szétválasztása ellen indított támadásra koncentrál, de említi az erre irányuló törekvésere alapos gyanút adó fékek és ellensúlyok rendszerének kiiktatását.

A cikk fő témája, az egyház és az állam összefonódása is ebben az irányban hat, a cikk pedig arról szól, miért és hogyan.

ORBÁNGÖRÉNY HÍGFOSÁBAN FÜRDŐZŐ MAGYAR. 2011.04.12. 19:39:32

@dbeata: az alapprobléma nem ebben van, hanem még tovább kell menni.
orbán és a fidesz felsővezető csürhéje simán frusztrált lett az Kádár rendszerben, és ezért szívből gyűlöli annak utódait.na ez nem is lenne baj, de gyűlöli az egyszerű embereket is.
orbán és siserehada undorral tekint a dolgozó munkás és "földművelő" emberekre...éppenezért a legnagyobb jogfosztottságba és nyomorba akarja ezeket taszítani...volt egyszer még a 90-es évek elején egy fideszbarom haverom...egyszer láttunk egy "kétkezi becsületes" munkásembert...nagyon egyszerű ember volt amolyan színtiszta proli.. azt modta: "40 évig ezek uralkodtak, most eltapossuk őket" na ez orbán valódi életfilozófiája..az csak hab a tortán ugye hogy minden politkus legelőször a saját magával kb. egyszinten álló ellenfeleit akarja megsemmisíteni...de én a mélyebb társadalompolitikáról beszélek.

Stanley Macsai 2011.04.12. 19:42:37

@Thomas Simon: kijelentesd a vilagvalsagokrol sarkalatos. Gondolom mar az anyatejjel is keynes-i kozgazdasagelmeletet szivtad, ezert is vagy ennyire magabiztos (elvakult is estleg?)a dologban. Azert a nem ennyire vonalasaknak ott az Austrian School of Economics is, mint alternativa arra, hogy szuksegesek-e a valsagok, meg leginkabb, hogy ki profital beloluk...

konfuciuska 2011.04.12. 19:45:08

Minden, de minden gyönyörű nőt lehet úgy is fényképezni, hogy ronda legyen...

A cikk írója állandóan így "fényképez", hiszen kalandos, mondhatni hányattatott élete során komoly paranoid fóbia épült fel lelkivilágában, ezért véleményem szerint akármerre is néz, mindenhol "azt" látja... És láttatja velünk, olvasókkal.

Azt reméltem, a Hitgyüliből való távozása után, és az azóta eltelt hosszú időben átértékelte életét, szándékait. Sajnos úgy látom, hogy nem. Bár rájött magára a tévedésre, nem jött rá, hogy mi vitte rá erre a tévedésre. Nem jött rá, miért nem volt képes ő, személy szerint azonnal felismerni a Hitgyüli valódi arcát (amire más száz meg százezer ember élből képes). Nem kutatta, hogy mi az a torzulás a saját ítélőképességében, ami miatt nem látta rögtön, miről is van ott szó, mert nem is gondolja úgy, hogy hiba lett volna, hogy nem látta azonnal. Azaz a szerző sajnos nem ismeri fel a problémát.

Így aztán ami a Hitgyülibe vitte, az most is jelen van a lelkivilágában, ami miatt nem veolt számára egyértelmű az első pillanattól, hogy N. S. hogyan, milyen pszichológiai módszerekkel keverte-keveri a hitelesség látszatát és a hitet a legszánalmasabb emberi aljassággal és gonoszsággal, ugyanamiatt nem látja azt sem, hogy maga mennyire rabja a paranoiának, ugyanez a látástorzulás akadályozza meg abban, hogy rájöjjön a saját szándékainak, mozgatórugóinak nem tiszta összetételére. Nem a Bibliát hiszi, értelmezi, hanem a Bibliáról szóló, vmilyen szűrőn, nézőponton már keresztül küldött értelmezést hiszi és értelmezi (lásd a "példabeszédet" a jelenések 17. fejezetéről, hogy az vajon miről is szól)...

És néhány hasonló, szerintem téves alapvetésből felépített magának (és nekünk...) egy egész rendszert, életfilozófiát, melyből olykor ilyesféle megnyilvánulások teremnek, mint ez is itt fent. Az egész persze gondos, alapos, színvonalas munka, szóval szó nem érheti a ház elejét. Továbbá a teória logikusan végiggondolt, minden mindennel összefügg, mindennek megvan a magyarázata, ezért a kedves olvasóknak az egész iromány elfogadható, hitelesnek látszik, bár a józan paraszti ész azért hevesen tiltakozik a cikk igaz volta ellen ("ilyen nincsen", vagy "ördögi", mondják egyesek...). Nagy kár, hogy az alapvetések itt-ott tévesek, így a ráépített világlátás is téves, az elfogadásához pedig erősen be kell kapcsolni az összeesküvés-elméletekre való fogékonyságot.

Kár érte.

Sajnos a szerző paranoid látásmódja jelentősen zavarja a tisztánlátást az ügyben. Kár érte is.

Pendemonda 2011.04.12. 19:49:13

@nevetőharmadik:

1, cimkézni boltban

2, amit BL idéz, az - mégegyszer írom, lassan, hogy megértsd - nem montesquieau, hanem a legjobb esetben is dalton szelleme. a félműveltséget egyébként sem szeretem, újságíró embertől (BL) meg az olvasók lenézésének tartom.

3, én értem, hogy BL mit ír, csak egyet nem értek vele, hogy ti. a az államhatalmat csak ez a két dolog felügyelheti. Ilyen alapon nem például vagy nem volt a szovjetunió, vagy volt, de nagyon modern és demokratikus volt, mert az egyház nem játszott szerepet a működtetésében. A mai Angliáról nem is beszélnék, ahol pfúj! az angol királynő egyben az anglikán egyház feje!

4, a cikkel kapcsolatos velős összefoglalót köszönöm, jókedvre derített :)

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2011.04.12. 19:49:55

Orbán kézcsókra ment a pápához.
A csutialkotmány fel lesz szentelve húsvétkor.
Vallási államunk lesz.

A bíróságokat és az ügyészséget már tisztogatják.
A katolikus sulik majd öntik az utánpótlást.

Mire háromig számolunk, már Vatikán nevében ülnek törvényt rajtunk.

Végülis...
Azt nem mondhatom, hogy meglepne egy ilyen végkifejlet.

Képviselőné Háztartásbeli Andrea 2011.04.12. 19:53:48

Véleményvezér véleménye, pedig az sem éppen fideszes blog

Á, nem az, nem az.

Mandiner lájt.

ORBÁNGÖRÉNY HÍGFOSÁBAN FÜRDŐZŐ MAGYAR. 2011.04.12. 19:54:39

@simonmondja.: na az a pápa szart sem ér aki ezt a férget fogadja...
legközelebb Kim Jong Il is bejentkezhet?
ez a pápa amúgy is gáz, tulajdonképpen megtalálja zsák a foltják, Hitlerjugend tag volt az öreg, náci a nácit pedig....ennyit érnek a keresztény elvek.

dbeata 2011.04.12. 19:55:39

@Rüheskandúr: Ez komoly? Nem egyedi eset? Elég durva. Én annyit tudok, hogy van egy Fidesznyik a családban (nem vérszerinti), aki 2006-ban azt írta körbe az iwiw-en, hogy aki nem jobbra szavazott (értsd Fidesz), az törölje magát az ismerősei közül. Közben meg havonta-kéthavonta bazsalygunk egymásra a családi ebédeken, tesóméknál. Tesóm amúgy betiltotta a politizálást a házában, és hát, igaza is van, mert nagyon elfajultak a dolgok.
A férjem (most már egyre kevésbé, mert rendesen oltogatom...:-)) jobbos, de szülei igazi Kádár-rendszeri jóravaló egyszerű emberek, azok a fajták, akik nem értik, miért nem élhetnek most is úgy, mint akkor éltek. És mellette Fidesz-pártiak. Van mondjuk igazság abban, hogy a posztkommunisták szétverték a magyar ipart és vidéki kisvárosban nulla a munkalehetőség, de őnekik még csak elmagyarázni se tudod, hogy miért volt fenntarthatatlan a Kádár-rendszer. Azért jól elvagyunk, nincsenek viták.

karloszky 2011.04.12. 19:57:13

Valamilyen szintű Fidesz - hitgyüli paktum egészen biztosan létezik, a semmiért nem emelnék be a történelmi egyházak közé őket.

Kristl 2011.04.12. 20:03:47

jó írás, kb egyet lehet vele érteni. Bár én túl tervszerűnek érzem a semjén-orbán házasságképét. szerintem több ebben az ad-hoc
de ez mindegy.

Montesquieu meg nem hiszem hogy kikérné magának. Végigolvastam párszor a művét, elég komolyan belemászott az államformák összehasonlításába is.
Hiszen pont ezek kapcsán mutatta be a "törvények szellemét".

ORBÁNGÖRÉNY HÍGFOSÁBAN FÜRDŐZŐ MAGYAR. 2011.04.12. 20:04:41

@dbeata: nem akarok ebbe belemenni mert off itt, meg rohadtul hosszú..de volt szerencsém a "hőskorban" ősfideszesekhez.
tudni kell akkor pl. jobbik sehol sem volt, a gagyi hungaristák meg közröhej tárgyai voltak ugye.de később is akkora kurva nagy elveik voltak ezeknek a tizen-huszonéves gyökereknek hogy még.pedig közük sem volt semmihez, nem beszélve arról hogy éppen akkor "még" szinte ingyen tanultak felsőfokú intézményekben, és nem jött le nekik hogy ez kinek az öröksége.
meg az hogy a szüleik ilyen jómódban pofázhatnak.mert nyilvánvaló hogy még kádárnál is az nagypofájú köpönyegforgató értelmiség élt igazán jól.
(pl. orbán és kis csapata hol szerezte a diplomáját...gyanítom felcsúti cigánycsaládok 100 éve nem volt jellemző az értelmiségi lét)..
de ne értse félre senki, én érzem a régi rendszer hibáit is, csak az kicsit durva hogy ilyen senkiháziak akiket megvertek prágában meg mindent annak a rendszernek köszönhetnek most azokat tapossák akik felépítették a háború után az országot és tulajdonképpen a magyar történelem "egyszerű emberek" által is legélhetőbb néhány évtizedét hozták el saját kétkezi munkájukkal...na ezeket most leköpik és arconfossák valami feudalista katyvaszzal meg agyament komcsizással...
ezért nem lesz ebből az országból semmi ezekkel.

nevetőharmadik 2011.04.12. 20:07:40

@Pendemonda:

1, és levélfeladás előtt.

2, ennek utánaolvasok, ugyanakkor amit említettél, hogy a montesquieu-i gondolat a hatalmi ágak szétválasztását jelenti, az igenis benne van a cikkben.

3, Ne hülyülj, a Szovjetúnióban az államhatalmat nem felügyelte semmi. Vagy ha igen, akkor a KGB, de különben sem állította senki, hogy vagy csak az egyház, vagy csak a fékek és ellensúlyok rendszere kontrollálhat. Angliában pedig a kontroll pontosan fordított irányú (lenne, ha nem csak formális lenne), ugyanis pont az egyház állam felett gyakorolt hatalma ellen jött létre az anglikán egyház koncepciója.

4, a jókedv jó, kedves egészségedre :)

öregbuksi 2011.04.12. 20:19:56

A szerző, következő kijelentésével
azt bizonyítja, hogy a magyarországi pártviszonyokról lövése sincs:"A Hit Gyülekezete a Fidesz kérésére hátba szúrta az MDF-et, kivégezte Orbán jobboldali riválisát, kicsinálta Dávid Ibolyát. Cserébe bekerül a szentágostoni államszervezet államegyházi státuszába." A szerző remélhetően emlékszik a 2010-es választás számszerű eredményére. Az MDF kb 10 éve csak magának a riválisa, de nem a Fideszé. Szavazók és tagság nélkül szart ér a paktum, bárkivel is kötik meg.

dbeata 2011.04.12. 20:30:49

@Rüheskandúr: Akkor én még szimpatizáltam velük (mármint a 90-es évek elején). Olyannak tűntek, mint az SZDSZ kistestvére. Rég volt, tán igaz se volt...

csi szi 2011.04.12. 20:30:59

Az, hogy ez a poszt az index címlapon virít, azért az index eddigi mélypontja. Legközelebb blogposztba kopipésztelt kuruc.infós cikk lesz a címlapon? Az persze nem.
A kedves törzskommentelő közönség is egyre jobban elárulja a valós énjét, amikor tercel Bartus agymenésének sőt rá is tesz egy lapáttal. Szép.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2011.04.12. 20:31:09

@öregbuksi:
Ja, ez is érdekes rész volt.
Többek közt.
Az MDF-et ki kellett végezni, mert Bokrosnak hiteles programja volt.
És hát, Ibolya nem hajlott a viktori szóra.

Egyszer még jó lenne, ha lenne egy ilyen pártunk, de már nincs.

ORBÁNGÖRÉNY HÍGFOSÁBAN FÜRDŐZŐ MAGYAR. 2011.04.12. 20:35:01

@dbeata: jaja.
hát annakidején a fiatalok mindenkivel szimpatizáltak mert mindenki valami újat akart.
én éppen 88-93 között voltam egyetemista, nekem pl. az szdsz is milyen nagy eszméket hozott, meg úgy általában mindenki azt hitte valami jobb, európaibb jön...aztán eltelt vagy 10-15 év és pofára estünk.

Mikrobi 2011.04.12. 20:40:58

Ezt már olvastam a Népszaván. Úgy látszik, azt a szennylapot nem olvassák elegen, ezért le kellett hoznia az Indexnek is.
Sok értelmes dolog van benne és csak annyi csúsztatás és félremagyarázás, hogy ne tűnjön fel. Összességében viszont egy szánalmas összeesküvés-elmélet. Bárcsak keresztény állam lehetne Magyarország! Ezt a KDNP nem tudja elérni. Már ott megbukott, hogy az abortusztörvényt nem lehet (és nem is akarja) szigorítani. Ha a legfontosabb kérdés lehetetlen, akkor tök mindegy, hogy megye, vagy vármegye.

Jamesboci 2011.04.12. 20:44:29

kár volt a papirért, Bartus.

Jamesboci 2011.04.12. 20:45:27

@öregbuksi: nem ér ennyi energiát sem..

zsodo 2011.04.12. 20:46:26

Minden józanul gondolkodó demokratának el kell utasítania az orbáni alkotmányt.Olyan erőt kell
demonstrálni a hétvégén és a jövő héten,hogy tele legyen a gatyájuk.

karloszky 2011.04.12. 20:55:37

@Rüheskandúr: Annyira mulatságos, ahogyan szinte egyszerre hullanak az Orbán-kormányra a náci, fasiszta, nacionalista, klerikális (kellően élénk fantáziával a végtelenségig folytatható :D ); továbbá a cionista, zsidó, liberális, hazaáruló, álnemzeti, álkeresztény, stb. szitokszavak a két különböző(?) oldalon álló szélsőségesektől - ez is bizonyítja, hogy mi állunk a jó helyen :))

mokkaczuka 2011.04.12. 20:56:09

@áDám: Bocs, de sztem te nem olvastad akkor a könyvét a Hitgyüliről. Az pont arról szólt, hogy felismerte. Pedig benn volt a lecsó közepén.

csi szi 2011.04.12. 20:57:25

@Mikrobi: Csurka István is logikus, önmagával konzisztens, irodalmi színvonalú cikkeket írt a Magyar Fórumban, sok értelmes dolog is volt bennük.

borovi 2011.04.12. 20:57:35

@Mikrobi: De te nyilván vidáman égetnél is a hit nevében, ha úgy adódna, igaz-e?

Mikrobi 2011.04.12. 20:58:40

@borovi: aha, legalábbis téged

dbeata 2011.04.12. 20:59:02

@Rüheskandúr: Ja. Én meg gimnazista. A Fodor Gábor volt szimpi, meg hát jóképű is. Köszönöm a "kellemes" beszélgetést, egyszer majd kivesézzük még ezt.

konfuciuska 2011.04.12. 21:05:09

@mokkaczuka: De, olvastam, sőt, személyes ismerősöm a Laci... Arra próbáltam utalni, hogy neki csak akkor lett nyilvánvaló, hogy mennyire korrupt a rendszer odabent, amikor már nem lehetett semmi mással magyarázni a dolgokat. Holott ha egy vidám vasárnapot végignézel, és egyébként helyén van az eszed, akkor az bőven elég, hogy legalábbis sejtsd, mi folyhat odabent. NS nagyon komoly személyiségprofilt ad magáról már TV-n keresztül is... Lehet tudni, na, hogy kb. milyen ember lehet.

öregbuksi 2011.04.12. 21:06:36

@simonmondja.: Környezetemben mindenki ős MDF-es volt, természetesen én is, egészen addig, mig Ibolya úgy nem gondolta, hogy az lesz az üdvözítő, ha kirúgott fidesznyikeket emel be a pártba, vagy lepaktál Bokrossal. Az MDF-et NEM kellett kivégezni, mert azt elvégezte a párt vezetése maga. A Bokros programról terjesztett hitelesség erősen sántít, ismerve Bokros előbbi tevékenységét. Kérem, ha olyan eredményes volt a Bokros-csomag, akkor miért nem jutottunk anno elöbbre? Amit Őn hisz, az nem tőbb, nem kevesebb, mint Urban Legends! Nincs szükség olyan pártra amilyen az MDF lett az elmúlt 12 évben.

dbeata 2011.04.12. 21:07:43

@karloszky: magának állandóan bizonygatnia kell, hogy a jó helyen áll? Azt hittem, meggyőződött róla, és nem kell folyton a külső megerősítés (még ha negatív megerősítés). A hülyék a másik oldalon vannak, ugye? Az elképzelhetetlen az Ön számára, hogy egy a célunk, ugyanazt szeretnénk... Látja, ez a Fidesz és az MSZP nagy bűne. Ahogy magával is elbánt.

csi szi 2011.04.12. 21:08:02

@karloszky: A Gyurcsány-árvák (= a "józanul gondolkodó demokraták" :)) szerint Orbán és a Fidesz egyszerre Kádár és Horthy örököse... na meg a "fájó bús ezer évé".
A szokásos vádak és "rettegő" dumák egy jelentős részét már 17-20 évvel ezelőtt elsütötték az Antall-Boross kormány ellen, szinte szóról szóra (ja, akkor Orbán még a másik oldalon állt, szóval részben ő maga is.. viszont pl. Debreczeni József, aki most Gyurcsány "udvari publicistája", a másikon).
Akkor is nagyon félteni kellett a "demokráciát" (pl. kifütyülték Gönczöt), "üldözték a szakembereket", tombolt "náciveszély" (csak akkor csak Szabó Albert vonulgatott, nem a Gárda) és így tovább.
Nagyon sok minden visszaköszön azokból az időkből, komplett cikkeket lehetne átemelni szinte pár szó és név átírásával, lehet meg is teszik :)

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.04.12. 21:13:14

@teleorman: "Nem biztos, hogy - a cikk szerinti orbán-semjéni Civitas Dei majd csodát tesz, de némi kísérletezgetés bizony nincsen sokunk ellenére, s ha ebbe némi sárga-fehér is keveredik, ám legyen"

amikor legutóbb ez az általad favorizált berendezkedés volt Magyarországon, akkor pontosan mi is volt olyan jó benne?

csi szi 2011.04.12. 21:13:58

@csi szi: Amúgy sajnos a kormány hozzáértése, gazdasági és kommunikációs bénázásai is hasonlók ahhoz az időkhöz, lehet a végén akkorát is buknak. Bár az örökség sem sokkal könnyebb, mint amit Antallék átvettek. Szerintem 2014-ben elbuknak, annak ellenére, hogy végül összességében nem lesz annyira sikertelen a kormányzásuk gazdasági értelemben. A ballib pedig ezt utólag kizárólag Bajnai érdemének fogja feltüntetni, akit bokrosi magasságokba emelnek majd. Ahogy Horn is élvezte a "szakértelem" mítoszát 94-ben.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.04.12. 21:14:51

@csi szi: "Nagyon sok minden visszaköszön azokból az időkből, komplett cikkeket lehetne átemelni szinte pár szó és név átírásával, lehet meg is teszik :)"

ez ignorálja a készülő új Kádár-kort vagy csak muszáj volt okoskodnod?

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.04.12. 21:16:28

@csi szi: "Szerintem 2014-ben elbuknak"

nem értesz te semmit, bár cca. három cikk elolvasása után végtelenül felkészültnek gondolod magad.

először is: a következő választások 2012-ben lesznek, kis buta, és a Fidesz nagyobb arányban fog győzni, mint tavaly.

Boli – Ch.T. is, meg hát! 2011.04.12. 21:16:29

Ez se rossz: :)

fsp.nolblog.hu/files/orban%20csalad.jpg

No, hát a család az első!

csi szi 2011.04.12. 21:19:18

@idelle: Előbb döntsétek el, hogy Kádár vagy Horthy, meg hogy akkor végül is jó volt-e a Kádár-kor vagy rossz, és a fideszesek gyűlölik-e a Kádár-kort és a csóró baller prolit, vagy visszahozzák azokat az időket. :)
A hiszti mindig ugyanolyan, amikor a ballib van ellenzékben, akár ma, akár 90-94 között, akár 98-02 között... Ugyanazok a gagyi panelek köszönnek vissza a tirádákban.

csi szi 2011.04.12. 21:23:44

@idelle: Meglátjuk, fogadjunk? :)
Szerintem meg majdnem kizárt, hogy meglépnék.

TobbFenyt! 2011.04.12. 21:35:07

Egy rossz befektető már mindig utálni fogja azt az értékpapírt, amelyet növekedésben reménykedve birtokolt, de pánikszerűen megvált tőle, amikor annak árfolyama a várakozásoktól eltérően esni kezdett, majd pedig épp azután, hogy ő kiszállt belőle, rakétaként ismét elindult felfelé, s így a befektető lemaradt az eredetileg remélt haszonról.

Egyébiránt nem hinném, hogy egy szívroham után megalománia vezérelne valakit. Inkább azt szokták mondani, hogy az átformálja az ember világlátását. Nos, én is teljesen más motívumokat látok a dolgok alakulásában, sőt, közel sem egyértelmű számomra a "nagy összeborulás"; igaz, egy dolog résztvevőinek és a kívülállóknak a véleménye szükségképpen különbözik. Csakúgy, mint ahogyan más a világ az akvárium egyazon átlátszó üveglapját belülről cuppogtató hal és a külső oldalon minderre piszkítva tevő légy számára.

Na, mindegy. A szerző továbbra is jól ír, csak tudnám, hogy mire fel ez a fóbia?!

szürke_tag 2011.04.12. 21:37:55

Nem kell félteni a Hiteseket. Sokan ismerjük a Bibliát is, nem csak azt amit a vezetők tanítanak. Vagyunk sokan akik Jézus miatt járunk oda, és nem azért ami ott zajlik. Rengetegszer volt már ott olyan tanítás, aminek később az ellenkezőjét tanították. Nincs ezzel semmi gond, mert lesz egy ítélet, amikor minden kiderül és elfog hangzani, hogy "távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket" sajnos. Még jó, hogy az Úr a szíveket is látja. DE én akkor is azért imádkozok, ha sok is a hiba, hogy rázza meg az Úr a gyülekezetet, hogy meglássuk a langymeleg állapotot és ne ámítsuk magunkat. Igazán az lenne jó, ha üldöznének, mert akkor a képmutató, karrieristák eltűnnének és újra élő gyülekezet lehetnénk. Akiket az emberek megmentése izgatna, nem pedig a pénz.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2011.04.12. 21:42:13

fasság.
a hitgyüli is a zamerikai népszaga is
egymásnak való fasságok.

Gergice 2011.04.12. 22:10:07

Egy darabig túlzónak éreztem a cikket, de aztán bevillant, hogy itt Pécsett épp most költöztetik ki a legpatinásabb két középiskolát (Leöwey, Széchenyi) az épületeikből, mivel azok visszakerülnek egyházi kézbe.

Nem tudom mire kell nekik ez a két épület. Nem tűnik logikusnak további egyházi iskolák megnyitása, most hogy több másikat éppen bezárnak... Vagy pont ez lenne a lényeg?

Lehet hogy pedagógusként ideje lenne megkeresztelkednem, ha meg akarom tartani a munkámat? ;)

samer 2011.04.12. 22:18:05

Bartus, Hit gyüli, Bru-ha-ha, a hit gyüli az összes romára lecsapott az elmúlt hónapokban megy a kajáltatás, hogy ki legyen a létszám, ez a valóság.
LMP-ben is vannak belőlük, egy igazi zsidózókeresztény(?) szekta...

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2011.04.12. 22:37:43

bartus
meg az amerikai napszava szabadsag
sajnos ket hetebnteolvasom
muhhaha kategoria
valamint hirdetesek az illegalis munkavallakonak
meg kerdes?

tundrazuzmo (törölt) 2011.04.12. 22:50:36

Ki ez a tehetségtelen posztoló? Ez elolvashatatlanul hosszú.

És az összeesküvés-elméletek... inkább megyek a konteóra...

pretorianus11 2011.04.12. 22:58:59

Bartus László=megkeseredett, irigy személyiség
Ha jól emlékszem ő is egy hit gyülihez hasonló egyházat próbált létrehozni az ezredforduló táján(sőt azt hiszem pont a hit gyüliből próbált kiválni), csakhogy neki nem sikerült, ezért most, és régebben is(barna könyv) a hit gyülit szapulja.Nem tudja elviselni a kudarcot.

dr kíváncsivagyok 2011.04.12. 23:28:22

Nem kell nagy jósnak lenni, hogy megmondjam,....május 1 - én nem (csak) majálisozni fog a nép felvonulni......

tundrazuzmo (törölt) 2011.04.12. 23:29:16

Hahaha.
Az amerikai pénz szaga (pénz szava) publicistája.

Komoly pénzt fizethetnek valakinek, hogy egy ekkora kupacot idehányjon ámerikából.

-JzK- 2011.04.13. 00:01:27

Miután néhány cikkét elolvastam ennek a figurának, meggyőződésem, hogy ezt egyedül a gyűlölet tartja össze. Minden sorából süt a sértődöttség, a frusztráltság, a paranoia és a harag. Miféle katolikus összeesküvésről beszél ez? Amerikában a protestantizmus sem mindenhol olyan, mint a hitgyüli, ott is létezik a 'dominionism' teológiája, melyszerint a PROTESTÁNS amerikai keresztény konzervatív jobboldal is arra törekszik, hogy a keresztény alapelvek minél jobban áthassák a polgári államot.
A katolikus állameszme pedig nem olyan egyszerű, mint ahogy ez a figura ily ellenséges hangnemben leírta. Összetett téma ez, és az érdeklődők számára idepöttyintek pár linket a témában:

* tulipan.vjk.ppke.hu/modul/mcs132_Kuminetz.doc A tomista állameszme
* tulipan.vjk.ppke.hu/modul/mcs133_Kuminetz.doc A katolikus ember részvétele a közéletben

* betiltva.com/files/horvath_haza_es_hazaszeretet_bolcseleti_alapjai.php A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai

„Mivel pedig semmiféle közösség nem állhat fenn anélkül, hogy valaki, aki hatékony és egyenlő ösztönzéssel indítja az egyéneket a közös szándék felé, az összes élén nem állna, nyilvánvaló, hogy az emberek polgári közösségének szüksége van egy olyan tekintélyre, amely azt irányítja: ennek a tekintélynek, akárcsak a közösségnek eredete a természettől, ennélfogva magától az Istentől mint alkotótól származik. … Ebből következik, hogy a közhatalom nem önmagából, hanem Istenből fakadóan létezik. (Róm 13: 1) … Ezért osztotta föl Isten az emberi nemről való gondoskodást két, ti. az egyházi- és a polgári hatalom között... Szükséges tehát, hogy e két hatalom között bizonyos rendezett kapcsolat legyen; ezt pedig méltán hasonlítják ahhoz a kapcsolathoz, amely az emberi lelket és testet köti össze. … Minden tehát, ami az emberi dolgokban bármilyen módon is szent, s ami csak a lelkek üdvére vagy Isten tiszteletére vonatkozik – akár természeténél fogva ilyen, akár abból az okból kifolyólag ismerjük föl annak, amelyre visszavezethető –; az Egyház hatalmi és döntési jogkörébe esik: minden más pedig, ami az állam és politika területéhez tartozik, helyesen az államhatalomnak van alávetve, minthogy Jézus Krisztus meghagyta, hogy meg kell adni a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. (Mt 22: 21)”
XIII. Leó pápa: Immortale Dei enciklika. (1883.) www.balthazarzsolt.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=74&Itemid=34

Továbbá: depositum.hu/Libertas.rtf

Bangha Béla atya a következőképp felelt a liberális és szocialista értelemben felfogott "külön kell választani az Egyházat az államtól!" szólamra:

"Az Egyház és az állam csakugyan különböző dolgok s így fogalmilag természetesen külön is kell választani a kettőt. De ez a fogalmi különválasztás nem jelentheti azt a jogi és valóságos egymástól-elszakadást, amelyet a szabadkőművesség és vallásellenesség ért ezen a jelszón. Az Egyház és állam "szétválasztása" az újkori történelemben mindig leplezett és kendőzött egyházüldözést jelentett. A szétválasztás címén valósággal a levegőt vonták meg az Egyháztól. Nem is lehet teljes szétválasztásról szó ott, ahol mind a két szuverén alakulat, az Egyház és az állam, ugyanazon a földrajzi területen mozog, ugyanazon embereket vallja polgáraiul és sokszor ugyanazon cselekményekbe kell más és más szempontból befolynia. Az iskolák terén pl. más és más szempontból egyszerre van beleszólása a nevelés és oktatás menetébe az államnak és az Egyháznak, A házasság terén a lelkiismereti szempontok az Egyházat, a polgári következmények az államot illetik. Egyháznak és államnak tehát békésen és szorosan össze kell munkálnia, nem pedig egymásról tudomást sem véve, esetleg egymás ellen dolgoznia.

Itt sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez az összeműködés nemcsak az Egyháznak, hanem legalább ugyanolyan mértékben az államnak is haszna és érdeke. Mert hiszen minél szabadabban és erőteljesebben hirdetheti az Egyház az evangéliumot az iskolákban, egyesületekben, gyűléseken, sajtóban stb., annál gyorsabban és biztosabban jut el a nemzet is a maga boldogulásához, vagyis ahhoz, hogy minden fontos közéleti és társadalmi kérdésben az igazság, szeretet, rend és béke szempontjai legyenek irányadók, hogy földbirtok, gyár, bankok, hivatalok, családvédelem, kisemberek védelme stb. terén ne az önzés, kapzsiság és igazságtalanság, ne a gőg és szeretetlenség legyen irányadó, hanem a kereszténység nemes tanítása. Ma is mindenütt úgy látjuk, hogy minél több valamely ország vagy akár község vezetésében az igazi keresztény szellem, annál boldogabb a nép és virágzóbb az ország vagy a község."

Itt egy másik jó kifejtés:

„Az Egyház és az Állam viszonya

Az Egyházhoz való viszony alapján a politikai világnézetek két részre oszthatóak alapesetben.

Ez a megoszlás részben a nagy skizma (1054. kelet-nyugati egyházszakadás), részben a nyugat-európai invesztitúraharc során alakult ki, mely elsősorban a XII-XIV. századi Itália államaiban öltött éles alakot. A jobboldali (Guelpho) és baloldali (Ghibellino) elnevezések is itt alakultak ki. A pápa által támogatott német család (bajorországi Welf) olasz elnevezése adta a jobboldali csoport, míg a császári család (svábföldi Hohenstaufen) adta a baloldalinak tekinthető csoport nevét. Ez utóbbi elnevezés eredete egy kastély nevére (Weiblingen) vezethető vissza, amelyért harcot viseltek a Welf-ház ellen. A jobboldali Guelpho álláspont a „két kard elmélete” volt. Ezen bibliai allúziójú elmélet (Lk 22: 38) szerint Isten két kardot, hatalmat adott a világnak: a lelkit (imperium spirutalis) és a világit (imperium temporalis). Mindkettőt az Egyház használja, az elsőt közvetlenül, a másodikat közvetve, a világi uralkodó(k) kezével. Ezen elmélet szerint a római Péter-utód pápa (Pontifex Maximus) bírja a teljes lelki és világi hatalmat e világon. Ez a monista jellegű papocaesarizmus a spirituális egyeduralkodó és közösség totalitásának (Egyház) olyan téren is helyet követel, ahol nincs illetékességi köre, a hit és erkölcs sérülésének kivételével. A baloldali Ghibellino álláspont szerint a helyzet pont a fordítottja. Álláspontjuk szerint a római Caesar-utód kormányzó (Imperator) bírja a teljes lelki és világi hatalmat e világon. Ez a monista jellegű caesaropapizmus a materiális egyeduralkodó és közösség totalitásának (Állam) olyan téren is helyet követel, ahol nincs illetékessége, kivéve az anyagi valóságok igaz/igaztalan birtoklásának és használatának körét. A Guelpho irányzatban a papság a társadalmi elit, a Ghibellin irányzatban a lovagság tölti be ezt a szerepet.

Vajon mi az oka ennek a szakadásnak? Fő okát a Római Birodalom erkölcsi, szellemi, anyagi szétszakadásában kell keresnünk. A constantinusi idea megtört, midőn keleten nem maradt Főpap, míg eközben nyugat Király nélkül maradt. Ez az oka annak egyházi vonalon, hogy keleten önálló (autokephal) egyházak jöttek létre túl laza kötelékben, míg nyugaton ellenhatásként erős központosítás történt. Állami vonalon pont a fordítottja történt. Míg nyugaton önálló (autokephal) királyságok jöttek létre, addig keleten ellenhatásként erős állami központosítás történt. A baloldali modell alapja tulajdonképpen Bizánc és örököse az Orosz Birodalom. A kora újkorban a protestantizmus nyugaton e tekintetben a baloldali – bizánci-ghibellino – mintát követte, a katholicizmus jobboldaliságával szemben állva, midőn megalkotta téves protestáns abszolutizmusát (anglikanizmus; porosz, svéd lutheránus abszolutizmus). A katholikus birodalmi kezdeményezések (spanyol és osztrák Habsburg Birodalom, francia Bourbon Birodalom) is a baloldali, abszolutista modellt (jozefinizmus, gallikanizmus) támogatták. Az ellenhatásként jelentkező holland és angol forradalmak mintáján a deista szekularizáció történt meg a protestáns országok többségében. Ezek erkölcsben az 1717-ben létrejövő brit szabadkőműves (deizmus) modellt követték, szellemben a szabadelvűséget (liberalizmus), anyagban a polgári (burzsoá) eliten alapuló társadalmat és a tőkén (kapitalizmus) alapuló gazdaságot. Az 1789-es és az 1848-as párizsi központból szétsugárzó európai forradalmak mintáján az agnószticista szekularizáció történt meg a katholikus országok többségében. Ezek erkölcsben a francia szabadkőműves (agnószticizmus) modellt követték, szellemben a szabadelvűséget (liberalizmus), anyagban a polgári (burzsoá) eliten alapuló társadalmat és a tőkén (kapitalizmus) alapuló gazdaságot. Az 1917-es moszkvai központból szétsugárzó, marxista forradalmak erkölcsben az istentelenséget (atheizmus), szellemben a társadalomelvűséget (szocializmus), anyagban kizárólag a nincsteleneken (proletariátus) alapuló társadalmat és a közösségi tulajdonon (kommunizmus) épülő gazdaságot képviselték.

A Guelpho oldal utóbb két táborra szakadt. A fekete Guelpho irányzat továbbra is kitartott a „két kard elmélet” mellett, míg a fehér Guelpho irányzat a constantinusi eszmeiséget újította föl, megalkotva ezzel e kérdésben a szintetizmus világnézetét. A jobboldaliságot (tézis) és a baloldaliságot (antitézis) meghaladva állította be eszménynek a szintetizmust! Ennek legjelentősebb képviselője Dante Alighieri (1265-1321) volt, aki ebbéli elgondolásait a De Monarchia (Az Egyeduralomról) c. munkájában örökítette meg. Szerinte Krisztus mint főpap és király alá közvetlenül és nem egymástól függve tartozik mind a római pápa, mind a római király. Míg a pápa Krisztus mint főpap helytartója a földön, addig a császár Krisztus mint király helytartója a földön. A király védeni tartozik az Egyházat, annak hitét és elsősorban erkölcsét kötelessége erősítenie az Államban. Ez nagyjából az Egyház és Állam egymáshoz való viszonyának szintetista – fehér Guelpho – fölfogása. Az Egyház részéről ez az irányzat került elfogadásra XIII. Leó pápa Immortale Dei kezdetű (1885.) valamint XI. Piusz pápa Quas primas kezdetű (1925.) enciklikái által. Ez a szemlélet visszatérés a Nagy Szent Iustinianos császár által lefektetett alapokhoz: a sacerdotium és az imperium helyes összhangjához:

„Két nagy ajándék van az emberek között, amelyet Isten emberszeretetében a mennyből ajándékba adott: a papság és a császári méltóság. Az első az isteni dolgokat szolgálja, míg a második az emberi ügyeket irányítja és intézi, azonban mindkettő ugyanattól az elvtől származik, és az emberiség életét ékesíti… Mert ha a papság minden szempontból fedhetetlen, és szabad útja nyílik Isten felé, a császárok pedig igazságosan és törvényesen igazgatják a gondjaikra bízott államot, ennek általános összhang lesz az eredménye, és az emberi nemnek bármiféle áldásban lesz része.” Edictum Epiphanos patriarchához. (535. március 5.)

Még egy kérdés merül föl a két társaság viszonylatában, ez pedig a lelkiismereti szabadság, azon belül különösen a vallásszabadság kérdése. Az Egyház által kifejtett, s alább ismertetendő társadalometikai igazságok nem valamiféle „vallásos pietizmus”-ra alapozódnak, hanem az emberi természetből következő természetjog (lex naturalis) igazságai, amelyeket az ember (a nem hívő is) a természetes ész fényénél beláthat. Ezek olyan kötelező érvényű igazságok, melyek minden embert természeténél fogva köteleznek. A lelkiismereti szabadságnak a természetjogi törvények igazságai szabnak korlátot. A szubjektivista értelemben fölfogott pluralizmus nem szabadságot, hanem szabadosságot, s így önkényt hoz, mikor is az emberek önkényesen, akár saját – az értelem fényénél fölismerhető – természetükkel ellentétes téziseket tesznek magukévá. Az igazság az alanyi (szubjektív) tudat és a tárgyi (objektív) valóság egyezése. Az elviselés (tolerancia) csakis az emberi személyre (tévedő) vonatkozik, nem a tévedésére! Az emberi személy egyetlen elidegeníthetetlen joga az élethez való jog, a természetes fogantatástól a természetes halálig. Ezt a jogát csak egy esetben veszítheti el, ha a tevékenysége közvetlenül veszélyezteti más emberek életét, s ezt elhárítani csak a veszélyeztető életének kioltása által lehetséges. Ragaszkodnunk kell az ördögi támadások tüzében újra és újra megerősített igazhitű tanításhoz, miszerint a vallásszabadsághoz való jog, az emberi személy ontológiai méltóságára támaszkodik és semmiképpen sem a vallási és kulturális rendszerek egyenlőségére, ami valójában nem létezik. Így a helyes értelemben fölfogott lelkiismereti- és vallásszabadság (mely a keresztény Isten- és emberképből következik) mint „virtus in medio” kikerüli a rabbinikus és muszlim fanatizmus Skylláját, és az antik s modern szinkretista rendszerek (pl. hinduizmus, hellenizmus, New Age) közömbösséget és vallási relativizmust hirdető Karybdisét.

Az Állam és Egyház viszonyában ennek folyományaként téves kísérletként kell elvetnünk az Államnak bármilyen lelkiismereti- és vallásszabadságot korlátozó formáját. Legyen az egy kizárólagos hit vagy vallási közösség melletti bármely más formáció és megnyilvánulásainak üldözése, vagy akár bármely hit vagy vallási közösség üldözése bármely laicista és szekularista ideológia (liberális deizmus, vagy bolsevista atheizmus) nevében. Ezeken az – elvetendő – eseteken kívül három alapeset lehetséges. Az egyik – az igazságnak megfelelő – ha az Állam az igaz Egyházat támogatja, s a többi közösséget nem, de nem is akadályozza őket. Lehetséges az is, hogy az adott politikai közösség ún. „történeti vallási közösségei” megkülönböztetett támogatást élveznek, elsősorban kulturális, a társadalom életében meghatározó szerepük betöltése folytán. Harmadik lehetőség a „szabad Egyház a szabad Államban” elv, mikor is egy politikai közösség egyetlen hitrendszert, vagy vallási közösséget sem nem támogat, sem nem üldöz. Ez utóbbi veszélye az indifferentizmus kísértése, amely rövid távon vallási közömbösséghez, hosszú távon vallásüldözéshez vezet.

Kérdésként merülhet föl, hogy a Katholikus Egyház elsődleges támogatása, ill. neki való alárendeltség nem „hazafiatlan” tett-e? Határozottan kijelenthetjük, hogy nem! Az Egyháznak való engedelmesség Krisztusnak való engedelmesség. Az igazi haza, akár lokális, akár nacionális, akár kontinentális, vagy planetáris szinten csak akkor boldog, ha az Igazságon alapuló törvényei vannak, s az emberek e szerint élnek törekedni. Az igazság viszont egy és oszthatatlan, így az Egyház és Állam között erkölcsi kérdésben lehetséges, sőt kell összhang, hisz ez a társadalom boldogulásának is egyetlen útja. Ezért Daniel O’Connel ír államférfi végrendeletével együtt valljuk: „Testem hazámé, szívem Rómáé, lelkem az Istené!””

potyus 2011.04.13. 00:08:33

@kvadrillio: És még hány adó tartozó van e kis hazában?
Például a "Szőke Ciklon" mint a fidesz ügyeletes szépsége. Vagy nem?

val 2011.04.13. 00:24:46

@Rüheskandúr:
"nem akarok ebbe belemenni mert off itt, meg rohadtul hosszú..de volt szerencsém a "hőskorban" ősfideszesekhez.
tudni kell akkor pl. jobbik sehol sem volt, a gagyi hungaristák meg közröhej tárgyai voltak ugye.de később is akkora kurva nagy elveik voltak ezeknek a tizen-huszonéves gyökereknek hogy még.pedig közük sem volt semmihez, nem beszélve arról hogy éppen akkor "még" szinte ingyen tanultak felsőfokú intézményekben, és nem jött le nekik hogy ez kinek az öröksége."

Jézus! Hogy lehet így írni? Ugye tudod, hogy a kurucról téged kitiltanának? :)

vauvauvau 2011.04.13. 01:11:03

A Fidesz, Orbán rezsimpártja nagyon veszélyes a demokráciára nézve. A szemkilövető Mszp nem volt ennyire mocskos párt, mint a fidesz.
Sajnos felerősödött a Náci Párt is.

Thomas Simon 2011.04.13. 02:36:06

@Stanley Macsai:

"Kijelentesd a vilagvalsagokrol sarkalatos. Gondolom mar az anyatejjel is keynes-i kozgazdasagelmeletet szivtad, ezert is vagy ennyire magabiztos (elvakult is estleg?)a dologban. Azert a nem ennyire vonalasaknak ott az Austrian School of Economics is, mint alternativa arra, hogy szuksegesek-e a valsagok, meg leginkabb, hogy ki profital beloluk..."

Kijelentésem a világválságról, miszerint a gazdaság természete ilyen, ez tény. Semmit nem mondtam arról, hogy ezeknek mi a mozgatórugója(pl kapzsiság). és azt se hogy ez jó vagy hogy szükséges-e. Sajnálatos, hogy nem tudod értelmezni a postom,nemlétező következtetéseket vonsz le, és egyből személyeskedni kezdesz.

különvélemény 2011.04.13. 07:01:13

Megint vakítják az amcsikat.

Ráadásul attól semmivel sem lesz hitelesebb az írás, mert 1891-ben alapították az amcsinépszavát, hiába erőlködik a szerző.

Azon nem túl okos Amerikába szakadt hontársaimnak akik ezt elhiszik, azt üzenem, olvassanak inkább Gregg Braden-t, az közel ekkora idiótaság, de legalább szórakoztató.

különvélemény 2011.04.13. 07:05:48

"Bartus László újságíró nyolc éven át volt tagja a Hit Gyülekezetének, mi több, a vezetők legbelsőbb köréhez tartozott. Nyolc év után megelégelve az őt ért sérelmeket, kilépett a gyülekezetből, s könyvet írt róla, melyben, úgymond "kipakolt"."

Aha

bambapacák 2011.04.13. 07:23:15

Sajnos az egy oldalra billent parlament miatt bármit megszavaznak ma szorgos és hűséges honatyáink (?). Bevallhatom, tévedtem amikor azt hittem jobb lesz végleg megszabadulni az mszp-szdsz vonaltól. A szerző túlértékeli a kormányzó erő tudatosságát, a törvényhozás hektikus ugrálásai, gyakori, visszanyúlásos törvény (sőt Alkotmány) korrekciói azt sugallják, hogy ez a törvénykezés egy robogó vonat lendülete szerint működik. A cikkben leírt, mélyreható elemzésre alapuló hálószövésre utaló jeleket nem látok. Ez a taktika inkább a "ki a legény a csárdában, ha én nem" stílust követi, ha valahol botlik a törvénykezés és valaki bekiabál, gyorsan újraírják a jelenetet. A HIT gyülekezet esetében már hihető a vázolt sokkal nagyobb tudatosság, remélem nem lesznek olyan hülyék a politikusok, hogy a fénykorában lévő Jezsuita Rendhez hasonlító tudatosságú, erejű gazdasági-ideológiai rabszolgatartó vállalkozást szabadít rá a halódó történelmi egyházakra. Szóval a szerző beleesett abba a hibába, hogy utólag rengeteg tudatos összefüggést látott meg az események sodrában és gyönyörű modellt kreált belőle. (Hajdani szakmámban is így készültek a fizikai jelenségekről a modellek, néha olyan "jól" sikerültek, hogy a konfidencia tartományon kívül, a mérhetővel ellentétes jelenséget is előjelezhettek.)

Hogyis,vanez? 2011.04.13. 07:26:29

Na nézzük csak, kiről is szól ez a cikk?
1. Kis Fidesz, KDNP gyalázás, féltudományos hivatkozásokkal...De hiszen Bartus Úr Kósának és a Fidesznek jelentett a HGy.ről 98-ban..mikor vesztek így össze? Csak nem az volt a baj, hogy nem voltak kormányon...Mikor is lett Bartus balos..csak nem az elmúlt 8 évben?
2. Hites fóbia.. összeesküvés elmélet..Most vagy a régi hittársait szidja, mert sok volt az a 10 parancsolat, nehéz azt betartani... vagy már hites korában is tudatosan beépült, hogy bomlassza a rendszert...de akkor még Mdf vagy Mszp volt hatalmon( fidesz még sehol).. akkor kinek bomlasztott?

Arról már nem is beszélve, hogy Ámerikában élve, azért nem nehéz észrevenni, hogy a vallási közösségek megnyerése nélkül, nehéz választást nyerni...akik viszont a saját értékeik mentén szavaznak..és kormányok jönnek, mennek, de Ők maradnak..ezért akár jobbos akár balos kormány lesz hatalmon, már Mo.-n is számolnak ezzel..
Nem is baj, hogy az ultraliberalizmus után, jön egy kis jobbra fordulás..csak túlzásba ne vigyék..

N.S.-t pedig ne féltse annyira, mert aki 79.ben egyházat alakít, annak van rutinja az ellenzéki életről..pedig akkor a szovjet, kádár korszak már évtizedek óta fent állt..ki gondolt akkor még rendszerváltásra..
Apropó.. hol volt akkor még Bartus?
Hogyis, vanez?

Tower13 2011.04.13. 08:25:50

@pneumónia:
Volt nemes a bús pfene... Mi inkább dolgoztunk .
Ami meg az egyházi iskolákat illeti. Nem támogatom. Miért? mert látom milyenek a bigott hívők akiket egyházi iskolákban nevelenek ki. Nem vagyok ateista. De a gyerekem egyszerű, a tudományt előtérbe helyezni akaró iskolába járatnám. Mellette megismertetetm én a vallással, épúgy a bibliával, mint a tóra lefordított (ezáltal érthető) részeivel (nem tudom, le van-e fordítva az egész), végül bizony még a koránnal is. Ő meg eldönti melyik tetszik, vagy hinni kíván-e istenben mint én, vagy ateista lesz. Nekem elég, ha rendes, becsületes ember, aki azért él a 10 parancsolat szerint, mert a becsülete ezt kívánja.
Továbbá adóztunk már leget a pápának, adunk az egyházaknak épp elég pénzt, meg az adó 1% (már aki). Mióta voltam vatikánban nem kívánok nekik több pénzt juttatni.

Az írás többi részére meg nem reagálnék.
Hogy is van ez? :
Ja.. csak már nem kicsi a fordulás. Bár még fordulhatna is, de azt hiszi, hogy milliókon ülve megmondja mi kell a szegénynek. Pont mint az előző. Csak más módszert használ. Jobb a marketingje :D

Hogyis,vanez? 2011.04.13. 09:17:58

Bocs, kihagytam a az harmadik célszemélyt az Atv.-t..
Miért fáj ez annyira Bartusnak? Talán azért, mert egy ilyen balos hidfő állásban nem publikálhatott? Pedig olyan jó nemzetközi referenciái voltak.. annyira bízhatott benne..most oda minden remény..

Egyébként is, az Atv-be mindig bejöttek a jobb oldalról is, nem úgy mint a Gyárfás Napkeltéjébe..akkor még sem annyira egyoldalú?

Egyébként egy jó média, független, de mindenkivel szóba áll, és ellenőriz, számonkér.. Ha csak balra húz, a jobb oldaliak rá sem kapcsolnának, ezt pedig nem szereti a piac, a hirdetők..

Már régóta várom ezt a középre húzódást, csak bizakodni tudok, hogy nem esnek át a ló túlsó oldalára...jobb függetlennek és megkerülhetetlennek lenni..

Ja az amerikai népszava oldalára, nem kommenteljetek, csak az egyik oldal véleményét engedik érvényesülni..a többit törlik...no comment..

Devil 2011.04.13. 09:26:08

Az egyhaz felett eljart az ido. Orbant sikerult atverniuk, biztos kap valami tamogatast de elobb-utobb o maga is ra fog jonni hogy ez a biznisz neki nagyon rafizeteses. Szerintem siman atvertek mint szart a palankon, behazudtak neki olyan tamogatasokat amiket nem fog megkapni cserebe jol kihasznaljak es meg rohognek is rajta a hata mogott.
Sebaj, ha ebben csalodik, ott lesz neki a masik ut, a sztaliniznums. Na nem mintha a kettot tudna egyszerre eloadni. Jol megvan egymassal ez a ket eszme a fejeben :)
Az egyhazrol jut eszembe: koztudomasu hogy mennyire ellenzik es akadalyozzak az ossejt-kutatasokat. Lelkiismereti alapon. Erre meg:
"Emberi vesét hoztak létre őssejtekből brit tudósok"
inforadio.hu/hir/tudomany/hir-426531
A vesere varo betegeknek mit tanacsolnak, imadkozzanak hogy meghaljon valaki es ok elhessenek a vesejevel???

Devil 2011.04.13. 09:30:44

@bambapacák: O azok a torvenyek amik az egyhaz elojogait szolgaljak peldasan haladnak. Lehet hogy vezeti valaki a zorban kezet?

ironika 2011.04.13. 11:13:55

Bartus tíz évvel ezelőtt már egy nagy lejárató kampányt indított a Hit Gyülekezete és Németh Sándor ellen (Barna könyv), megjegyzem, gyülekezeti évei alatt a katolikus egyház ellen fröcsögött ekkora vehemenciával. Aztán 2006-ban egy műsort (M1)láttam az Amerikában élő magyarokról, életéről. Ott a kint élő hazánk fiait szidta, szintén tajtékzottan. Most megint a Gyülekezet verte ki a biztosítékot nála, noha a 99-es könyvért már bocsánatot kért...
Szerintem ez az ember lassan önmagával is meghasonlik....

Devil 2011.04.13. 11:17:34

@ironika: Nem Bartus az egyetlen - ha ebben a formaban igaz amit irsz rola - aki egyszercsak hatraarcot csinalt es teljesen atertekelte korabbi velemenyet - pl vallasi kerdesekben :)
Na, kire gondolok?

Devil 2011.04.13. 11:24:55

@kvadrillio: Volt egyszer egy cikk az Indexen hogy Gyozike egy csaladtagja kb. 1 MILLIARD adotartozast halmozott fel (2007-es hir)

index.hu/gazdasag/magyar/filo070807/

De a Gaspar-csalad meg ma is jol all adohatralekban:

index.hu/gazdasag/magyar/2010/01/29/gaspar_gyozo_ujra_adoslistara_kerult/

bőrmók 2011.04.13. 11:59:28

Magyarországon nem lehet észrevétlenül jobboldali tévét vezetni, ugyanis a jobboldal nem tudja magát visszafogni.

karloszky 2011.04.13. 12:34:12

@dbeata: "ez IS bizonyítja" -írtam volt. És nem nekem, hanem pl. magácskának.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.04.13. 13:02:01

@csi szi: "Előbb döntsétek el, hogy Kádár vagy Horthy"

nem értem, a kettő miért zárná ki egymást. te érted?

"végül is jó volt-e a Kádár-kor vagy rossz"

mint minden dolog, egyszerre volt rossz és jó.
bár önmagában a kérdésfeltevés is slendrián, mivel a Kádár-érának is volt legalább két vagy három része, fázisa.
az egyébként inkább érdekes, hogy miért érdeke a politikának, hogy egyértelműen rosszként állítson be egy olyan rendszert, amelyben a magyar szegényparasztság iskolához, komfortos lakáshoz, ha szerény is, de biztos megélhetéshez, stb. jutott.
a Kádár-kor megítélésével is az a baj, mint általában a történelmi korokéval: mire ÉRTELMESEN lehet róluk beszélgetni, már csak a történészeket érdekli a dolog.

"és a fideszesek gyűlölik-e a Kádár-kort és a csóró baller prolit, vagy visszahozzák azokat az időket."

a válasz megint: is-is.
a Kádár-(Horthy-)féle politikai berendezkedés és hatalomfelfogás tökéletesen illeszkedik elsősorban Orbán Viktorhoz, másodsorban a közvetlen alattvalóihoz.
ennek a hatalomszervezésnek az egyik fontos momentuma egy ellenség felmutatása, ami a fidesz esetében a "kommunisták".
a problémát viszont éppen az okozza, hogy nem egy fideszes (családja) rendelkezik komcsi múlttal, ezért kénytelenek különbséget tenni a mi komcsink és az ő komcsija között, ami egy kicsit billenti az ideológiát.

Orbán és tsai mint minden felkapaszkodott paraszt, természetesen lenézi a városi és főként fővárosi prolikat, de Orbán helyesen látta meg, hogy hozzájuk is kell beszélnie, mert jelentős tömeget jelent ez a réteg.
az mondjuk nyilvánvalóan látszik, hogyan hagyja ezt a réteget cserben a politika, mégis, retorikailag mennyire az ő nyelvükön beszél.

"A hiszti mindig ugyanolyan, amikor a ballib van ellenzékben, akár ma, akár 90-94 között, akár 98-02 között... Ugyanazok a gagyi panelek köszönnek vissza a tirádákban."

ez egy elég gagyi panel volt a részedről, mindesetre nemsokára sokkal nagyobb gondotok is lesz nektek, a ballib hiszériáján örömködőknek, mint hogy élnek még balliberális politiaki orientációjúak ebben az országban.

idelle · http://egymondatban.blog.hu/ 2011.04.13. 13:02:59

@csi szi: "Meglátjuk, fogadjunk? :)"

fogadhatunk, van rá egy üveg száraz Törleym.

ironika 2011.04.13. 13:18:10

@Devil:
Igen, abban igazad van, hogy nem ő az egyetlen, aki egyszer így, másszor úgy gondolja. Csak, szerintem, itt nem egy "egyszerű" páli fordulatról van szó, hanem ez egyértelműen szélkakas attitűd, amit a paranoia forgat. Ami, amíg nem kerül ki nyilvánosság elé, csak az egyén problémája.
A gond igazán az, hogy ha valakinek (visszatérő) problémája van valakivel, valamivel, azt értelmes módon kellene elintézni,szemtől-szemben, ebben az esetben mondjuk egy riporttal, ha már újságíró az illető, nem pedig feltételezésekre épített "lejárató" cikkben, pláne nem több ezer kilométer és egy évtized távlatából.

dbeata 2011.04.13. 14:12:42

@karloszky: Nekem ez semmit nem bizonyít, de köszi. Abból ítélek, amit látok, tapasztalok. És azt látom, hogy ami Orbánt egyszer magasba emelte, az fogja majd letaszítani is.
Most tetszik még az embereknek (legalábbis egy része még kajálja) hogy szoclibsi meg előző 8 év a bűnös, de ha egyszer majd rájönnek a zemberek, hogy mindez csak máz és gumicsont, és közben nem történt sok jó, miközben folytatódik a klientúra hízlalása, akkor Orbán nem tudott szakítani a múlttal, és nem tudott a jövőbe nézni, ekkor el fogja őt mosni a történelem.

pHérték 2011.04.13. 15:17:48

@ironika: Hát igen, ha már ennyire az igazság röntgen-szemű bajnokaként vagdalkozik, választhatná a közelharcot is, a biztonságos távolból való szájkarate helyett.

karloszky 2011.04.13. 17:36:42

@dbeata:

1.) Az államadósság csökkenő-, a gazdaság növekvő pályán (2002-2010 közötti időszak jelentős részében pont fordítva volt), a piaci elemzők szerint IS biztató a magyar gazdaság jövője, ergo a tények azt mutatják történt sok jó (persze a javulást még nem érzékelik az emberek, de ehhez idő kell)

2.) A klientúra hízlalása a politika természetes velejárója az USA-tól Oroszországig, ez mindig is így volt az elmúlt pár ezer évben. A kérdés csak az, hogy ez HOGYAN történik és MEKKORA mértékben. A szociknál ez maga volt a cél. Hízlalhatjuk úgy is a klientúrát, hogy egyúttal a köz (egy részének) javát is szolgáljuk (példa: Debreceni stadion tervezett felépítése), meg úgy is, hogy kizárólag csak károkat okozunk (pl.: eladunk neki egy ingatlant 1 milliárdért, majd visszabéreljük tőle 3 milliárdért/év).

dbeata 2011.04.13. 19:41:42

@karloszky: Egyelőre abban maradjunk, hogy a jobban kereső gyerekesek már lehet, hogy éreznek valamit, a többiek pedig azt érzik, hogy egyre drágább minden. Az államháztartás hiánya pedig már most az egész év 80%-a, a munkanélküliség is emelkedik, úgyhogy nagyon nem sok jó történt még eddig.
A gazdaságpolitikai megítélésünknek pedig nem tett túl jót a különadóztatás, azzal együtt, hogy valamilyen szinten egyetértek azzal (legalábbis azzal az elvvel), hogy akinek több van, az arányosan többel járuljon a közös költségekhez. Persze következik ezek után, hogy akkor miért pont a jobban keresőket dédelgeti a kormány, a kevés jövedelmű, gyerektelenek kárára, tehát nem értem az elvet, lehet, hogy ez valami szelekció akar lenni (a Fideszssek nem rokonszenveznek a munkásosztállyal, sokkal inkább a nemzeti beállítottságú sokgyerekesekkel, és ekképpen jutalmazzák meg őket, de ennek köze nincs a közteherviseléshez.

Másik felvetésére pedig azt tudom mondani, hogy attól, hogy valami világszerte elterjedt, még nem jelenti azt, hogy az nem káros. Nem az a kérdés, hogy mennyit és hogyan.
Sokan ezzel nyugtatják magukat sok ellenszenves és/vagy káros cselekedetek elvégzése után (kezdve dohányzás, alkohol, lopás, csalás, hazugság, emberölés, természetkárosítás, stb.). Attól, hogy ezek emberi dolgok, még nem értékesek, és legalább kötelességünk küzdeni ellene, és nem elfogadni, beletörődni.
Felhívnám továbbá a figyelmét, hogy a jelenlegi kormány pedig külön kormánybiztost nevezett ki, hogy elszámoltassa azokat, akik korrupt módon jártak el. Tehát a kormány is fontosnak tartja, hogy átlátható legyen az államháztartás (vagy mégsem?)
Az államnak és politikusainak pedig jó példával elől kellene járniuk, máskülönben milyen alapon várhatnák el állampolgároktól a jogkövető magatartást?
Talán nem emlékszik, hogy éppen az előző kormány bukott bele a mindenféle korrupciós ügyeibe?

S hogy miért is olyan rossz az a korrupció? Nos, egy szűk kör irreálisan jól jár vele, de a baj az, hogy a többség számára egy közérdekű beszerzés vagy feladat elvégzése sokkal drágább lesz, mint a versenypiacon. A további probléma, hogy nem biztos, hogy a legalkalmasabb jelölt végzi el ezt a közfeladatot, hanem az, akinek van összeköttetése. Különösen problémás ez abban az esetben, amikor az államháztartás amúgy is le van gatyásodva, és az emberek alig találnak munkát. Ma ott tartunk, hogy míg a szockóban az áruhiány miatt nem jutottak az emberek javakhoz, most pedig a pénzhiány miatt nem. Ott van az áru dögivel a polcokon, és ott is marad.
Ha Ön szerint a korrupció okés, akkor azt mondom, kár volt a Fideszre szavaznia, szavazhatott volna nyugodtan a szocialistákra is, mert azok legalább nem építettek diktatúrát és kommunizmust.
Szép estét. Amúgy köszönöm a figyelmét és hogy elolvasta a hozzászólásomat.

antenor 2011.04.14. 05:51:23

Bartus itt egy elképesztõen nagy szemfényvesztést nyomott elénk. Hihetetlen rövidlátó, vagy renkívül buta ember. Valójában, õ egy olyan vérliberális, aki nem képes felfogni azt, hogy az egész általa képviselt liberalizmus csupán eszköz volt a háttérhatalmak kezében, acélból, hogy a nemzetállamokat teljesen szétzüllesszék, majd helyébe az éremnek a másik oldalával oldják meg az általuk kreált problémákat. A jobb és bal oldalak ugyanis ugyan annak "a háttérhatalmi bankban nyomtatott" érmének a két oldalai.

A történelmi egyházak, beleértve a pápát és a katolikus egyházat is, teljesen cionizáltak. Szó szerint fingani nem mernek anélkül, hogy elõtte ki ne kérjék Izrael véleményét. A Hit Gyüli pedig továbbra is turbó-cionista marad, csak immáron már mint bevett és befolyásosabb felekezet hirdeti az igét. A Fidesz meg ugye a Likud testvérpárjta tagjainak farzsebébõl kilóg a kipa, ami igen gyakori viselet lett náluk, hiszen csaknem minden napra esik valami cionista találkozó, megbeszélés összejövetel, miegymás. Az igazi hatalom azok kezében van, akik úgy e vallási felekezetek, mint a Fidesz és hasonló "konzervatív” pártok ideológiájáját meghatározzák, engedéjezik, majd legitimizálják.

Bartusnak egyszerûen az a baja, hogy a liberális oldal szerepét betöltve lassan félre lesz vetve és véglegesen eltûnik a sûlyesztõben. Helyet kell adniuk az igazi csodagyerknek, annak a vallási, politikia egyvelegnek, aki bevezeti "a nagy király“ Ezzel pedidg irreleváns lesz õ is, amit egy vérbeli és fanatikus liberális soha nem képes felfogni.

.bubis. 2011.05.15. 23:23:09

Rendkívűl sok kimondott vagy kimondatlan feltevéstre épül az egész gondolatmenete a cikknek, és ezekből sok sántít vagy egyszerűen hamis.
Emellett szórakoztató, mint minden összeesküvéselmélet.
süti beállítások módosítása